O-STA

Rezultati Erasmus+ 2020 razpisa za strateška partnerstva

Najpomembnejši in največji evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa - Erasmus+ 2014-2020 počasi zaključuje svoje aktivnosti. Naslednje leto se bo začelo novo obdobje programa in glede na trenutne svetovne okoliščine, v luči COVID 19 in socio-ekonomskih sprememb, bo še pridobil na pomenu ter širši družbeni koristi. Mednarodno sodelovanje se vedno znova izkaže kot pomembno orodje za krepitev zavedanja o pomenu skupne Evrope, medsebojne podpore in tvornega delovanja k enotnim ciljem za skupno prihodnost.

Strateška partnerstva že v svojem imenu namigujejo, da niso namenjena zgolj posamezniku temveč implementaciji skupnih aktivnosti, sodelovanju, učenju drug od drugega in izmenjavi izkušenj na evropski ravni. Njihov primarni namen je, da sodelujočim organizacijam omogočajo razvoj v smislu inovativnih praks, metod dela ter idej, ki jih uporabljajo same in širijo v okolju. Na ta način se krepijo kapacitete samih organizacij, kultura njihovega delovanja, obenem pa tudi njihova evropska razsežnost ter zmogljivost za soočanje in odzivanje na aktualne izzive. S pomočjo tovrstnih projektov se izboljšuje kakovost izobraževanja in usposabljanja. Učinki projektov segajo od posameznika do organizacije in nenazadnje tudi okolja ter sistema, v katerem le-te delujejo.

Razpisno leto programa Erasmus+ 2020 tako prinaša 39 novih projektov, ki bodo financirani na štirih področjih izobraževanja v skupni vrednosti več kot 7 milijonov evrov.

Na področju do-univerzitetnega izobraževanja so glavne prioritete projektov pridobitev spretnosti in kompetenc, socialna inkluzija, krepitev učiteljskega poklica in inovativne prakse poučevanja v digitalni dobi in izbrani projekti te vsebine naslavljajo. V sodelovanju s tujimi partnerji, se bodo tako razvijale naše organizacije, strokovni delavci in nenazadnje tudi okolje, v katerem izobraževalne organizacije dostikrat delujejo kot središča lokalnih skupnosti.

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja tovrstni projekti naslavljajo področne prioritete utrjevanja ključnih kompetenc, podpora inovativnim pristopom v poučevanju in usposabljanju ter spodbujanje izobraževanja na delovnem mestu v vseh oblikah. Izbrani projekti, ki uresničujejo prioritete v praksi, bodo poleg učinkov na razvoj posameznika in organizacije, prispevali tudi h kakovosti samega poklicnega izobraževanja ter usposabljanja.

Na področju terciarnega izobraževanja institucije s projekti strateških partnerstev koristijo sredstva programa Erasmus+ z namenom naslavljanja odličnosti poučevanja in razvoja kompetenc posameznika, tako prek uporabe digitalnih tehnologij kot tudi širše, za promocijo internacionalizacije v skladu z bolonjskimi načeli ter za krepitev njihovega upravljanja. Projekti, ki so bili odobreni na letošnjem razpisu, bodo poleg razvoja kompetenc osebja in iskanja inovativnih metod poučevanja, spodbujali tudi socialno partnerstvo ter vlogo visokošolskih institucij v okolju in družbi.

Zavedanje o pomenu področja izobraževanja odraslih se v zadnjih letih krepi povsod po Evropi in svetu. Erasmus+ projekti s tega področja nudijo sredstva in prostor za opolnomočenje izobraževalcev odraslih. Tako je slovenski prostor s projekti pridobil nekaj zelo kakovostnih orodij za uvedbo kombiniranega učenja v poučevanju, obrnjenega učenja ter orodij za boljše priznavanje in vrednotenje kompetenc, ki jih potrebujejo izobraževalci odraslih. Projekti letošnjega razpisa se z izbranimi aktivnostmi izobraževalcev odraslih osredotočajo na ranljive skupine odraslih, ki imajo nižje razvite spretnosti.

Naš dobro uveljavljen slogan "Erasmus plus ni mus, pomaga pa!" je resnično evropska zgodba o uspehu, ki ga dosegajo rezultati in učinki programa. Na številnih področjih in nivojih izobraževanja program prispeva k spremembam organizacij in posameznikov. Verjamemo, da bo program v prihodnje ostal dostopen, da bo naslavljal prioritete izobraževanja ter se zaradi hitre prilagodljivosti odzival na potrebe današnje in prihodnje družbe.