O-STA

CMEPIUS Valorizacijska konferenca 3x7

Refleksija učinkov program Erasmus+ (2014-2020) za področje izobraževanja in usposabljanja

CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, vsako leto organizira valorizacijsko konferenco, ki je namenjena izbrani tematiki, tesno povezani z učinki in rezultati mednarodnega sodelovanja, mobilnosti in projektov. Letošnja konferenca je bila nekaj posebnega zaradi dveh razlogov - načina izvedbe, ki je bil prestavljen v spletno okolje zaradi pandemije covid-19 in zavoljo iztekanja programskega obdobja programa Erasmus+.

V letošnjem letu se zaključuje sedemletno obdobje (2014-2020) izvajanja programa Erasmus+, tretjega zaporednega programa na področja izobraževanja in usposabljanja - zato tudi 3x7 v naslovu konference. Namen konference je bilo z besedo in v številkah predstaviti na kakšen način so mednarodni projekti mobilnosti in projekti strateških partnerstev pripomogli k dvigu kakovosti v slovenskem izobraževalnem prostoru.

Program naslavlja in vključuje vse stopnje izobraževanja, od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. V obdobju sedmih letih smo razdelili več kot 118 milijonov evrov finančnih sredstev, slovenske izobraževalne organizacije iz vseh statističnih regij pa so izvedle 1770 projektov. Z evropskimi sredstvi je bilo izvedenih 37 851 mobilnosti učečih se (učenci, dijaki, študenti) in skoraj 17 659 mobilnosti strokovnega osebja (vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, mentorji, profesorji, akademsko in drugo strokovno osebje). Z mobilnostjo in izmenjavo znanj se nadgrajujejo učne vsebine, razvijajo se inovativni pristopi v učenju in poučevanju, krepijo se kompetence izobraževalcev ter učečih se. V tujini usvojena znanja posamezniki prenesejo v redno izobraževalno delo in na ta način zagotavljajo kakovost slovenskega izobraževalnega sistema z evropskim.

Če večkrat beremo o pomenu in učinkih mobilnosti, pa nikakor ne velja spregledati projektov strateških partnerstev, ki so pomembna oblika mednarodnega sodelovanja, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija družbe. S projekti partnerstev se od leta 2014 s pomočjo evropskih sredstev krepi celotna vertikala slovenskega izobraževalnega sistema. Iščejo se rešitve za širši slovenski šolski prostor, kjer so glavne prioritete projektov pridobitev spretnosti in kompetenc, socialna inkluzija, krepitev učiteljskega poklica in inovativne prakse poučevanja v digitalni dobi.

S sodelovanjem slovenskih izobraževalnih organizacij v programu Erasmus+ se tako razvija in krepi slovenski izobraževalni prostor. CMEPIUS, kot nacionalna agencija, odgovorna za kakovostno implementacijo programa, je in bo tudi v prihodnje stremela k spodbujanju organizacij k vključevanju v projekte mednarodnega sodelovanja (tudi do sedaj smo imeli nadpovprečno visoko stopnjo črpanja sredstev iz mehanizma) in skrbela, da bodo odobreni kakovostni projekti zagotavljali prenos pridobljenih znanj in veščin v redno prakso izobraževalnega prostora. Kakšno ime bo nosil nov program, ki se začenja z januarjem 2021, še ne vemo, z gotovostjo pa lahko trdimo, da se bo tudi v prihodnje, s pomočjo evropskih sredstev, uresničevala internacionalizacija slovenskih izobraževalnih organizacij.

Splošna statistika glede na izobraževalno področje:

Šolsko izobraževanje

- dodeljenih več kot 24 milijonov evrov

- izvedenih 5 581 mobilnosti osebja

- izvedenih 10 569 mobilnosti učencev / dijakov

- odobrenih 254 projektov mobilnosti

- odobrenih 561 projektov z namenom izmenjave praks učenja in poučevanja

- odobrenih 23 strateških projektov z namenom iskanja rešitev za širši šolski prostor

Poklicno in strokovno izobraževanje

- dodeljenih skoraj 29 milijonov evrov

- prakso v tujini je opravilo 10 402 dijakov

- izvedenih je bilo 2 151 mobilnosti strokovnega osebja

- odobrenih 28 projektov strateških partnerstev

- odobrenih 252 projektov mobilnosti

Terciarno izobraževanje

- dodeljenih več kot 58 milijonov evrov

- izvedeno skupno več kot 53 tisoč izmenjav

- izvedenih 16 813 mobilnosti študentov v tujino

- izvedenih 8 731 mobilnosti osebja v tujino

- gostili skoraj 21 tisoč tujih študentov

- gostili več kot 8 tisoč tujega osebja

- odobrenih 20 projektov strateških partnerstev

Izobraževanje odraslih

- dodeljenih več kot 7 milijonov evrov

- odobrenih 31 projektov strateških partnerstev

- odobrenih 97 projektov mobilnosti

- izvedenih 1196 mobilnosti strokovnega osebja

- izvedenih 67 mobilnosti učečih se