O-STA

GBKR: 6,5 milijona evrov nerevidiranega čistega dobička v letu 2017

Kranj, 14. februar - Gorenjska banka je po nerevidiranih podatkih v letu 2017 ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, oblikovala za 5,5 milijona oslabitev in rezervacij ter dosegla 10,1 milijona dobička pred davki. Ustvarjeni nerevidirani čisti dobiček je dosegel 6,5 milijona evrov. Doseženi rezultati so opazno nad načrtovanimi, presegajo tudi tiste iz leta 2016.

V primerjavi z letom 2016 je letošnji nerevidirani dobiček iz rednega delovanja višji 16 odstotkov, dobiček pred davki za 35 odstotkov, nerevidirani čisti dobiček pa predlani ustvarjenega presega za 3 odstotke. Razlog za to je v večjih prihodkih, ki so bili doseženi predvsem na račun uspešnega trženja, opaznega povečanja poslov na področju mednarodnega plačilnega prometa in prenovljene cenovne politike. Lani je tako povečala vse ključne kategorije prihodkov - čiste obresti so se po nerevidiranih podatkih glede na leto prej povečale za 18,6 odstotka, čiste opravnine pa za 17,0 odstotka.

Bilančna vsota Gorenjske banke se je po nerevidiranih podatkih v letu 2017 povečala za 23,8 odstotka na 1,87 milijarde evrov. Na račun povečanega obsega poslovanja se je kapitalska ustreznost banke v primerjavi s koncem leta 2016 sicer za 1,8 odstotne točke znižala, še vedno pa je visoka in po nerevidiranih podatkih znaša 16,1 odstotka.

K večjemu obsegu poslovanja je prispevalo tako povečanje vlog, zlasti pravnih oseb, kot tudi rast kreditnega portfelja. Ta je bila kar 19-odstotna. Na področju kreditiranja je banki v letu 2017 na vseh segmentih uspelo povečati ne le število strank in sklenjenih poslov, ampak tudi obseg donosnih posojil. Poleg tega je banka v letu 2017 še naprej učinkovito reševala nedonosne izpostavljenosti. Njihov delež v tveganem portfelju se je tako zmanjšal za nadaljnje 4 odstotne točke in je ob koncu leta 2017 znašal še 7,4 odstotka.

Nerevidirani poslovni rezultati za leto 2017 kažejo, da je Gorenjska banka tako na področju kreditnega kot depozitnega poslovanja lani dosegala višje stopnje rasti kot slovenski bančni sistem. Njen tržni delež se je s 4,1 odstotka povzpel na 4,9 odstotka.

Poslovno leto 2017 je Gorenjska banka torej zaključila dobičkonosno ter s stabilnim kapitalskim, likvidnostnim in tržnim položajem.