O-STA

Nadzorni svet potrdil revidirano letno poročilo Gorenjske banke za poslovno leto 2017

V Kranju, 22. marca - Nadzorni svet Gorenjske banke je današnji seji osrednjo pozornost namenil

obravnavi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke za poslovno leto 2017. Tako z vidika

doseženih stopenj rasti kot z vidika dobičkonosnosti je bilo leto 2017 za Gorenjsko banko

najuspešnejše v zadnjem srednjeročnem obdobju.

Banka je lani ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, kar je za 16 odstotkov več kot v

letu 2016. Dobiček pred davki v višini 10,1 milijona evrov je bil v primerjavi z letom prej višji kar za 35

odstotkov, za 3,0 odstotke pa se je glede na leto prej povečal tudi ustvarjeni čisti dobiček. Ta je znašal

6,5 milijona evrov.

Obseg poslovanja Gorenjske banke, merjen z bilančno vsoto, se je v letu 2017 povečal za 23,8 odstotka,

na 1,87 milijarde evrov. K temu je prispevalo tako skoraj 21-odstotno povečanje vlog, kot tudi rast

kreditnega portfelja, ki je bila v letu 2017 kar 19-odstotna. Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem,

je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem

položaju.

Doseženi poslovni rezultati so opazno presegli načrtovane, pa tudi tiste iz leta 2016. Banka je tako na

področju kreditnega kot depozitnega poslovanja rasla hitreje kot slovenski bančni sistem. Povečala je

vse ključne kategorije prihodkov, poslovno leto 2017 pa zaključila dobičkonosno ter s stabilnim

kapitalskim, likvidnostnim in tržnim položajem.

V leto 2018 je Gorenjska banka tako vstopila v dobri poslovni kondiciji in z dobro osnovo za uresničitev

zastavljene razvojne strategije, ki predvideva nadzorovano in vzdržno rast v vseslovensko univerzalno

banko.

Na to kažejo tudi rezultati procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne

likvidnosti (ILAAP), ki jih je nadzorni svet prav tako obravnaval na današnji seji. Potrdil je ugotovitve, da

je banka glede na poslovni model in strateške cilje kapitalsko močna in ustrezno likvidna.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom formalnih postopkov, vezanih na spremembo v sestavi

uprave Gorenjske banke. S 1. aprilom 2018 namreč funkcijo nadomestnega člana oziroma predsednika

uprave prevzema dosedanji predsednik nadzornega sveta David Benedek, medtem ko Andrej Andoljšek

mandat predsednika uprave z 31. marcem 2018 zaključuje. Njegovo pobudo za predčasni zaključek

oziroma sporazumno prekinitev delovnega razmerja je nadzorni svet potrdil že 29. januarja 2018.