O-STA

Po 32. skupščini Gorenjske banke

Kranj, 20. julija - Delničarji Gorenjske banke so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem banke v letu 2017 in potrdili predlog po katerem se del ustvarjenega dobička v višini dobrih 658 tisoč evrov razdeli kot dividenda. Prav tako so potrdili statutarne spremembe in v nadzorni svet banke izvolili tri nove člane: dr. Jurija Bajeca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergerja.

Gorenjska banka je poslovno leto 2017 sklenila s pozitivnim poslovnim izidom. Bilančni dobiček v višini 658.087,55 evra se razdeli delničarjem, kar pomeni da dividenda znaša 1,85 evra na delnico in se upravičencem izplača najkasneje do 20. septembra. Preostali bilančni dobiček v višini 6.961.056,48 evra ostane zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.

Skupščina se je seznanila tudi z Letnim poročilom banke, upravi in nadzornemu svetu pa je za poslovno leto 2017 podelila razrešnico.

Gorenjska banka je sicer v letu 2017 ustvarila 15,6 mio evrov dobička iz rednega delovanja. Oblikovala je za 5,5 mio evrov oslabitev in rezervacij, poslovno leto pa sklenila s 6,5 mio evrov čistega dobička. Večji je tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 23,8%. K temu je prispevalo tako skoraj 21-odstotno povečanje vlog, kot tudi rast kreditnega portfelja. Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem položaju.

Tudi v prvem polletju letošnjega leta je Gorenjska banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja uspešna. Realizirani neto dobiček znaša 11,4 mio evrov. Banka ohranja tudi položaj enega vodilnih domačih ponudnikov leasinga vozil in opreme. Kapitalska ustreznost in likvidnostna pozicija banke ostajata na visokih nivojih.

Na predlog AIK Banke pa so bili imenovani trije novi člani nadzornega sveta banke. 5-letni mandat so pridobili dr. Jurij Bajec, Vladimir Sekulić in Tim Umberger.