O-STA

Krajši delovni čas in malica: tudi ta bo krajša

Zakonodaja omogoča zaposlitev za krajši delovni čas za starše. Krajši delovni čas in malica - to vprašanje nam pogosto zastavljajo mladi starši.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (lahko pa tudi več). To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. To pomeni, da lahko svojo tedensko delovno obveznost zmanjša največ za polovico in ohrani večino pravic delavcev, ki delajo polni delovni čas. Krajši delovni čas in malica - tudi za to velja, da bo krajša.

Kako pa je s pravico do malice, ko starš malega otroka dela krajši delovni čas? Delavec, ki dela krajši delovni čas (bodisi po dogovoru z delodajalcem ali na podlagi posebnih predpisov) ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu, vendar le pod pogojem, da dela najmanj štiri ure na dan. Delavec, ki dela na primer tri ure na dan, tako nima pravice do odmora, delavec, ki dela s polovičnim delovnim časom (štiri ure na dan), pa ima pravico do 15 minutnega odmora.

Delodajalec mu mora v pogodbo o zaposlitvi zapisati določbo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega. Lahko pripravi tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem starš dela krajši delovni čas od polnega in število ur dela na teden oziroma število ur dela na dan.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, sporov ali kazni inšpektorja za delo, vam priporočamo pravno svetovanje.

Kdaj ima starš pravico do krajšega delovnega časa?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:

· eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka

· eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka

· eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega staršem malih otrok zagotavlja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Glede pravic iz socialnega zavarovanja in pravic iz delovnega razmerja je tak delavec v veliki meri izenačen z delavci, ki delajo polni delovni čas. Pravico do plačila za delo, ki mu jo zagotavlja delodajalec, ima sicer po dejanski delovni obveznosti. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše torej pomeni tudi samo polovico plače.

Informativni izračun plače

Kako naj starši uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom, smo že pisali.

Pripada celoten dopust in regres

Zakon posebej določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom, pripada minimalni letni dopust (ne samo sorazmerni del). Za večino ostalih zaposlenih, ki delajo skrajšani delovni čas, velja, da jim pripada le sorazmerni del regresa. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše pa v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih prinaša celoten regres.

[izobrazevanje type="obveznosti-delodajalcev"]

Imate v vašem podjetju pravilnik o letnem dopustu? Pravniki z izkušnjami na kadrovskem področju ga toplo priporočajo vsem delodajalcem, ki imajo tri ali več zaposlene. To je tudi ena od tem na našem brezplačnem seminarju o obveznostih, ki jih slovenska zakonodaja nalaga delodajalcem. Če boste svoje poslovanje uskladili z zakonodajo, se boste izognili neprijetnim obiskom različnih inšpekcij.

Ste samozaposleni? Veste, da tudi samostojni podjetniki lahko delajo krajši delovni čas, pa jim vseeno teče polna pokojninska doba?

Povezava: https://data.si/blog/2018/09/26/krajsi-delovni-cas-in-malica/