O-STA

Prekarno delo pod drobnogledom inšpektorjev

Prekarno delo je bilo lani predmet številnih pregledov inšpektorjev za delo. Opravili so 14.541 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 29.513 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.534 različnih ukrepov. Izrekli so za nekaj več kot 3 milijone evrov glob.

Prekarno delo je rdeča nit najpogosteje odkritih kršitev na strani delodajalcev v letu 2017. Te lahko razvrstimo v pet skupin.

· Plačila za delo in drugi prejemki iz delovnega razmerja (6.064 kršitev). To je za 1.051 kršitev več kot v letu 2016. Skupno predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh kršitev na področju nadzora delovnih razmerij. Znate preračunati svojo bruto plačo v neto in obratno?

· Kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu (1.732 kršitev).

· Nepravilnosti v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti (1.152 kršitev). Veste, katere evidence mora podjetje voditi za zaposlene?

· Kršitve v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem odmorov in počitkov (733 kršitev).

· Prepovedi opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja (176 kršitev).

Prekarno delo - velika težava

Prekarno delo oziroma prekarne oblike dela so velika težava, opozarjajo inšpektorji za delo in dodajajo, da so prav tovrstne kršitve "rdeča nit nadzorov v letu 2018". Prekarnost oziroma t.i. atipične oblike dela označujejo negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno plačano delovno aktivnost. Takšne delovne aktivnosti se lahko opravljajo znotraj delovnega razmerja (na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas) ali izven delovnega razmerja, navadno na podlagi pogodb civilnega prava (predvsem podjemne in avtorske pogodbe).

Izračun: avtorska/podjemna pogodba

Negotovost, nizka plača, brez pravic...

Takšno delo odstopa od standarda, ki je redna zaposlitev z vsemi socialnimi, zdravstvenimi in delovnopravnimi pravicami. Zanj so značilni:

· negotovost,

· minimalna plača,

· omejeni socialni prispevki,

· neplačan dopust in

· odsotnost drugih pravic, ki pripadajo redno zaposlenim, ...

Globa: do 20.000 evrov

Inšpektorji so v letu 2017 izdali 55 odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, ker so pri 63 inšpekcijskih nadzorih ugotovili opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Prav zaradi te obsežne problematike je bil spremenjen Zakon o inšpekciji dela. Sprememba je prinesla dodatne pristojnosti Inšpektorata RS za delo v primeru ugotovljenih kršitev, s tem pa tudi novo globo. 19. člen zakona določa, da inšpektor prepove opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti. Če delodajalec to prepoved krši, se kaznuje za prekršek. Globa lahko znaša do 20.000 evrov za pravno osebo in 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Spadate med prekarce?

Spadate med prekarce tudi sami? Ali se vaše podjetje poslužuje takih oblik ponujanja dela? Pravna služba podjetja Data, d.o.o., na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj na področju delovnega prava presoja, ali ima poslovno sodelovanje na podlagi civilnih pogodb elemente rednega delovnega razmerja. Naročite se na svetovanje in ugotovite, ali je morda tako v vašem primeru.

Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam pomagamo pri odločitvi, ali so vaši prihodki dober temelj za samozaposlitev. Nato je le še korak do ustanovitve podjetja, ki ga lahko hitro in brezplačno opravite na VEM točki Data.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.