O-STA

Krajši delovni čas za starše samo popoldan?

Starši nas sprašujejo, ali kateri predpis določa razporeditev dela oziroma delovni čas za starše malih otrok, ki delajo za krajši delovni čas.

Bralka nas je denimo vprašala: "Ali te delodajalec lahko razporeja konstantno recimo od 15.00 do 19.00? Ker to so to ravno ure, ki bi jih naj preživel z otrokom (otrok takrat ni v varstvu)? Je to sploh še koriščenje pravice zaradi starševstva?" Zanima jo, ali kak predpis določa delovni čas za starše, ki koristijo pravico do dela s krajšim delovnim časom. Na primer, da delajo samo dopoldanske izmene ali pa samo omejeno število ur v popoldanskih izmenah. Starši si namreč želijo z otroki preživeti več časa, kar je nenazadnje tudi namen krajšega delovnega časa.

Kdaj ima starš pravico do krajšega delovnega časa?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:

· eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka

· eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka

· eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega staršem malih otrok zagotavlja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti takšno obliko dela. Delodajalec mora v pogodbo o zaposlitvi zapisati določbo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega. Lahko pripravi tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem starš dela krajši delovni čas od polnega in število ur dela na teden oziroma število ur dela na dan.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, sporov ali kazni inšpektorja za delo, vam priporočamo pravno svetovanje.

Glede pravic iz socialnega zavarovanja in pravic iz delovnega razmerja je tak delavec v veliki meri izenačen z delavci, ki delajo polni delovni čas. Pravico do plačila za delo, ki mu jo zagotavlja delodajalec, ima sicer po dejanski delovni obveznosti. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše torej pomeni tudi samo polovico plače.

Informativni izračun plače

Zakon ne omejuje razporeditve delovnega časa

Pravico staršev do krajšega delovnega časa ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, vendar ne določa omejitev glede razporeditve delovnega časa. Delovni čas za starše torej ni predpisan. Razporeditev delovnega časa je sestavina pogodbe o zaposlitvi, ki jo stranki (delavec in delodajalec) določita sporazumno. Pri tem je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). To so:

· prepoved dela preko polnega delovnega časa,

· prepoved neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa,

· omejitve v zvezi z nočnim in nadurnim delom.

"Splošna delovnopravna zakonodaja ne ščiti staršev pred delom v dopoldanski oziroma popoldanski izmeni," so nam sporočili iz Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pripada celoten dopust in regres

Zakon posebej določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom, pripada minimalni letni dopust (ne samo sorazmerni del). Za večino ostalih zaposlenih, ki delajo skrajšani delovni čas, velja, da jim pripada le sorazmerni del regresa. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše pa v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih prinaša celoten regres.

Imate v vašem podjetju pravilnik o letnem dopustu? Pravniki z izkušnjami na kadrovskem področju ga toplo priporočajo vsem delodajalcem, ki imajo tri ali več zaposlene. To je tudi ena od tem na našem brezplačnem seminarju o obveznostih, ki jih slovenska zakonodaja nalaga delodajalcem. Če boste svoje poslovanje uskladili z zakonodajo, se boste izognili neprijetnim obiskom različnih inšpekcij.

Kako naj starši uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom, smo že pisali. Ste samozaposleni? Veste, da tudi samostojni podjetniki lahko delajo krajši delovni čas, pa jim vseeno teče polna pokojninska doba?

Povezava: https://data.si/blog/2018/10/08/krajsi-delovni-cas-za-starse-samo-popoldan/