O-STA

Blagovna znamka in pravice, ki jih ima njen imetnik

SLika članka

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podob, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.

Blagovna znamka pa je več kot pravna definicija znamke v skladu z določili Zakona o industrijski lastnini. Blagovna znamka je namreč tudi osnovno orodje trženja, saj pri kupcih vzbuja zaupanje in prepoznavnost. Registracija blagovne znamke daje podjetju izključno pravico preprečiti drugim, da tržijo enake ali podobne izdelke pod isto ali zavajajoče podobno znamko.

Kakšne pravice daje registrirana blagovna znamka?

Registracija blagovne znamke daje imetniku naslednje pravice:

· pravico do njene uporabe

· pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki

· pravica zajema tudi prepoved opremljanja, ponujanja, uvoza ali izvoza blaga z znakom ali uporabo znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju

Vendar pa registrirana blagovna znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za zelo znano znamko.

Postopek registracije znamke

Registracija blagovne znamke se začne z vložitvijo prijave pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelji lahko vložijo prijavo sami ali po zastopniku. Ta mora biti vpisan v register zastopnikov, tuji prijavitelji pa lahko prijavo vložijo le preko zastopnika. Ob prijavi je potrebno plačati tudi pristojbino. Višina te pristojbine je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča zadevno blago oziroma storitev.

Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti trajanje uporabe znaka. Zakon pa izrecno prepoveduje, da bi bila ovira za registracijo narava blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka.

Po uspešni registraciji znamke, je blagovna znamka registrirana za dobo desetih let, in sicer od datuma vložitve prijave. Registracija znamke se lahko neomejeno obnavlja, vsakič za dobo desetih let.

Blagovno znamko je mogoče registrirati tudi v tujini ali pa podati evropsko prijavo znamke. Pristojbine so v teh primerih bistveno višje.

Za pomoč pri registraciji blagovne znamke, se lahko obrnete na našo pravno službo. Za ponudbo nas pokličite na telefon 01 6001 526 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.