O-STA

Rok za odmero letnega dopusta se izteka - zadnji dan je 31.3.2019

Delodajalci pozor - imate še zadnjo možnost za odmero letnega dopusta za tekoče leto. Rok je namreč 31.3.2019.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče koledarsko leto. Do tega dne je tako delodajalec dolžan odmeriti letni dopust in o tem obvestiti delavca. V kolikor delodajalec tega ne stori, je v prekršku. V slednjem primeru je delodajalec lahko s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo kaznovan z globo. Zakon o delovnih razmerjih določa visoke globe za takšen prekršek. In sicer do 1.000,00 EUR, če ste manjši delodajalec, oziroma do 2.000,00 EUR če zaposlujete več kot 10 delavcev. Z globo do 800,00 EUR pa se lahko poleg delodajalca kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu.

Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih. S pisnim obvestilom delavcu sporočite, kako je opredeljen njegov letni dopust oziroma, koliko dni dopusta mu pripada. ZDR-1 določa, da lahko delodajalec o odmeri letnega dopusta delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Pri določitvi minimalnega števila dni letnega dopusta posameznega zaposlenega morate upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih, morebitne kolektivne pogodbe, ki vas zavezuje, določila pogodbe o zaposlitvi ter morebitnih internih aktov in pravilnikov.

Kršitve glede odmere in izrabe letnega dopusta

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili 235 kršitev glede odmere in izrabe letnega dopusta. Od tega se je 99 kršitev nanašalo na dolžnost delodajalca, da do 31. marca delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. Zato delodajalci, v kolikor še niste izpolnili svoje zakonske obveznosti, to takoj naredite, da se še pravočasno izognite visokim kaznim.

Za izdelavo odločb o letnem dopustu za vaše zaposlene ali za svetovanje, kako pravilno sami odmeriti dopust svojim zaposlenim, nas kontaktirajte na mail: pravnasluzba@data.si.