O-STA

Informativni izračun dohodnine - kdaj lahko oziroma morate podati ugovor

Z mesecem aprilom so nekateri zavezanci že začeli prejemati informativni izračun dohodnine za leto 2018 Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2019.

S prejemom informativnega izračuna dohodnine, je vsak zavezanec dolžan tega tudi preveriti.

Davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi na podlagi:

· podatkov iz uradnih evidenc, s katerimi razpolaga in

· podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi do tekočega leta posredujejo izplačevalci dohodkov.

Zakaj je potrebno podrobno pregledati svoj informativni izračun dohodnine?

V kolikor so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni in zavezanec Finančni upravi RS (FURS) svojih pripomb (v obliki ugovora) ne sporoči, stori prekršek. Globo za tak prekršek določa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), in sicer od 250 do 400 evrov.

Kdaj ste dolžni vložiti ugovor na izračun dohodnine 2018?

Če ugotovite, da so podatki v informativnem izračunu:

· napačni,

· pomanjkljivi,

· je davčna obveznost prenizko ugotovljena,

· je davčna obveznost previsoko ugotovljena.

Kdaj vam ni potrebno vložiti ugovora?

Ugovor na izračun dohodnine zavezancu ni treba vlagati zaradi nekaj centov razlike (v skupnem znesku, ne presega enega evra.). To je razlike med zneski dohodkov iz izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev.

Kako preveriti ali so podatki v informativnem izračunu napačni oziroma pomanjkljivi?

Navedene podatke na izračunu primerjate s podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli od svojega delodajalca oziroma izplačevalca.

Na spletnih straneh obstajajo programi, kjer si lahko zavezanec tudi sam testno izračunajo dohodnino.

Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine 2018?

Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine 2018 (za zavezance, ki so prejeli aprila) se izteče 29. aprila 2019.

Ugovor je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine.

Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. V tem primeru se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti).

V primeru, ko zavezanec umre med tekom roka za ugovor, ugovora zoper informativni izračun pa ni vložil, ugovor lahko vložijo njegovi pravni nasledniki. Rok za vložitev ugovora prične teči znova in sicer pravni nasledniki lahko vložijo ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Na kakšen način vložite ugovor?

Na spletni strani FURS obstaja obrazec Ugovor. Ta obrazec izpolnite in ga lahko oddate:

· ali preko portala eDavki ali

· osebno pri pristojnem finančnem uradu ali

· po pošti.

V primeru, da FURS na podlagi vloženega ugovora ugotovi, da gre za premalo plačano dohodnino, je rok za doplačilo zavezanca 29. maj 2019. V primeru, da FURS na podlagi vloženega ugovora ugotovi, da gre za preveč plačano dohodnino pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2019.