O-STA

Uspešno poslovanje Gorenjske banke v letu 2018

Kranj, 26. aprila - Gorenjska banka je leta v 2018 nadaljevala trend uspešne in stabilne poslovne rasti ter dosegla 10,39-odstotni donos na kapital pred obdavčitvijo. Čiste obresti je dosegla v višini 35.607 tisoč evrov, kar je 5,3 % več kot leta 2017.

Neobrestni prihodki so znašali 16.467 tisoč evrov in so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 26,3%. Količnik kapitalske ustreznosti navadnega lastniškega temeljnega kapitala je konec decembra 2018 znašal 16,22 %. Tržni delež Gorenjske banke na področju kreditiranja pravnih oseb je v letu 2018 znašal okrog 5 %. V letu 2018 se je nadaljeval večletni trend rasti pri bruto kreditiranju prebivalstva (brez lizinga), kjer je banka v letu 2018 glede na predhodno leto zabeležila 10-odstotno rast. K temu so poleg konkurenčnih pogojev veliko pripomogla sklenjena partnerstva s ponudniki komplementarnih storitev, uveljavljanje novih, učinkovitejših komunikacijskih in trženjskih kanalov ter kontinuirano strokovno usposabljanje kreditnih svetovalcev. Zlasti na račun široke in dobro organizirane posredniške oziroma partnerske mreže, po kateri se je učinkovito odzivala na povpraševanje, je Gorenjska banka v letu 2018 še naprej povečevala tudi obseg svojih lizinških poslov. Na tem področju je v primerjavi z letom 2017 dosegla kar 32-odstotno rast.

Banka je v letu 2018 skladno s poslovno strategijo zasledovala profil konzervativne ter tveganju nizko do zmerno naklonjene banke. V procesu krepitve notranjega kapitala banke je dajala velik poudarek tudi doseganju ustrezne donosnosti, vendar sta ostajala njena varnost in likvidnost primarnega pomena. S sistemom upravljanja kapitala je banka za optimalno doseganje strateških ciljev vzpostavljala tudi podlage za transparentno in optimalno ekonomsko alokacijo kapitala po posameznih poslovnih področjih na podlagi kriterijev tveganjem prilagojene dobičkonosnosti.

Gorenjska banka je v letu 2018 presegala vse regulatorne zahteve, povezane z likvidnostjo. Izpolnjevala je obveznost minimalnega izpolnjevanja obvezne rezerve pa tudi raven količnikov enotne likvidnostne lestvice v razredu, ki jo s Sklepom o minimalnih zahtevah glede izračunavanja ustrezne likvidnostne pozicije predpisuje Banka Slovenije. Opazno je presegala tudi regulatorno raven vrednosti količnika LCR in zagotavljala ustrezne vrednosti kazalnika NSFR.

Razvojni projekti Gorenjske banke so bili v letu 2018 v največji meri povezani s posodabljanjem tehnološke podpore poslovanju s prebivalstvom in podjetji, optimizacijo poslovnih procesov v podpori, prenovo poslovnih procesov za povečanje prodajne učinkovitosti banke ter širjenjem digitalizacije poslovanja. Banka je z uvedbo lastne informacijsko tehnološke podpore poslovanju s fizičnimi osebami uresničila tri ključne cilje: pri razvoju in vzdrževanju informacijsko tehnološke podpore fizičnim osebam ni več odvisna od konkurenčne banke, zagotovila si je možnost za hitrejšo implementacijo novih storitev in s tem večjo konkurenčnost ter dobila večji vpliv in boljši nadzor nad stroški informacijsko tehnološke podpore. Izvedenih je bilo tudi več posodobitev, ki so bile povečini povezane z regulatornimi zahtevami in dopolnitvami na področju plačilnih sistemov. Vse tovrstne aplikacije so rezultat lastnega razvoja v banki.

V letu 2018 je v lastništvo Gorenjske banke vstopila AIK Banka, ki je ena izmed vodilnih bank v Srbiji s sedežem v Beogradu. Z novim strateškim lastnikom AIK Banko se je finančna moč Gorenjske banke dodatno okrepila. Tako je tudi Mednarodna bonitetna agencija Fitch v svoji bonitetni oceni Gorenjske banke ugotovila, da je banka v zadnjem obdobju izboljševala kvaliteto sredstev, zagotavljala stabilno donosnost, imela stabilne vire in likvidnost. Gorenjska banka je ohranila dolgoročno oceno kreditnega tveganja (IDR) BB- z oceno stabilnih prihodnjih izgledov (STABLE). Fitch po uspešno izvedenem prevzemu s strani AIK Banke pozitivno ocenjuje stabilizacijo lastništva banke in vpliv na dolgoročno bonitetno oceno banke.

Gorenjsko banko odlikujejo stabilno finančno poslovanje, kapitalska trdnost in varnost ter kvaliteta bančnih storitev in produktov. Strateški cilj Gorenjske banke je, da bo prepoznana kot ena izmed najbolj inovativnih bank, ne le v Sloveniji, temveč tudi v regiji. Novo poslovno sodelovanje z AIK Banko omogoča Gorenjski banki možnost medsebojne izmenjave inovacij, tehnologije in izkušenj v procesih digitalne transformacije, še posebno pa je pomembno doseganje sinergije pri servisiranju strank, ki poslujejo na tržiščih Vzhodnega Balkana.

---------------------------------

Rezultati o poslovanju v letu 2018 so dostopni tudi v letnih poročilih na spletni strani banke.