O-STA

Davčni register in prijava bančnega računa v tujini

Kaj je davčni register in kdo ga vodi? Ali veste, da ste dolžni prijaviti v tujini odprt bančni račun? Kam ste ga dolžni prijaviti?

Zakon o finančni upravi (ZFU) določa, da Finančna uprava RS zbira podatke v davčnem registru.

Davčni register se vzpostavi na podlagi davčne številke, ki se zavezancu dodeli ob vpisu v davčni register.

Novorojenček s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu.

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, pa dosega na območju Republike Slovenije obdavčljive dohodke mora sama predložiti prijavo za vpis v register. Prijavo za vpis v davčni register je dolžan predložiti tudi lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja na območju Republike Slovenije.

V davčnem registru se tako nahajajo osebni podatki posameznika kot so npr.:

· osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, datum smrti,

· enotno matično številko občana (EMŠO),

· podatki o državljanstvu,

· davčna številka,

· naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),

· naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),

· podatki o družini,

· podatki o obveznem socialnem zavarovanju,

· podatki o postopkih zaradi insolventnosti,

· številke bančnih računov v Republiki Sloveniji in številke bančnih računov zunaj nje.

Vsaka fizična oseba, ki odpre bančni račun v tujini, mora to prijaviti. Prijavo odprtja bančnega računa je potrebno prijaviti Finančni upravi v osmih dneh od odprtja.

Bančnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti. Finančna uprava Republike Slovenije pridobi podatke o bančnem računu v Republiki Sloveniji po uradni dolžnosti.

Bančni račun lahko prijavite pisno; preko izpolnjenega obrazca:

· elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki,

· osebno ali po pošti, in sicer na kateremkoli finančnem uradu.

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

Ne veste ali ste se dolžni vpisati v davčni register? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.