O-STA

Razmišljate o preoblikovanju podjetja iz s.p. v d.o.o.?

Preoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o. je smiselno zato, ker je družbeniku v kapitalski družbi (d.o.o.) zagotovljena večja varnost. Podjetnik posameznik odgovarja z vsem svojim premoženjem v kolikor podjete zapade v finančne dolgove. Poleg odgovornosti, pa so še razlogi za preoblikovanje: manjše davčne obremenitve pri večjih dobičkih ter širitev dejavnosti. Namreč s širitvijo dejavnosti, se večajo stroški, več je vloženega kapitala, posledično pa je s tem tudi več ogovornosti.

Podjetje se lahko preoblikuje iz s.p. v d.o.o. na dva načina:

· s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja;

· s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo: s prenosom podjetja na družbo, ki že obstaja (pripojitev k že ustanovljeni družb).

Postopek prenosa:

1. Določitev datuma prenosa: v skladu z 296. členom Zakona o davčnem postopku se določi obračunski dan statusnega preoblikovanja podjetnika. Na ta dan podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika.

2. Napoved preoblikovanja: Pred vložitvijo prijave prenosa podjetja za vpis v register mora podjetnik objaviti nameravan prenos vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti. Objavo opravi na spletnih straneh AJPES. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).

3. Priprava računovodskih izkazov: prenesejo se vse odprte terjatve in obveznosti s.p. ter osnovna sredstva.

4. Sklep o prenosu/preoblikovanju podjetja: v pisni obliki pripraviti sklep podjetnika o prenosu, ki v skladu z ZGD-1 obsega:

· firmo in sedež podjetnika,

· izjavo o prenosu podjetja,

· vrednost podjetja (premoženje se navadno opredeli v bilanci stanja, ki se priloži k sklepu o prenosu ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

· priložen akt o ustanovitvi družbe, z navedbo, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika.

5. Vloga za vpis v register: Podjetnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri registrskem organu. Postopek registracije po navadi uredi notar, kateri tudi pripravi akt o ustanovitvi in sklep o preoblikovanju podjetnika.

6. Sklep o registraciji: registrski organ izda sklep o registraciji in hkrati vpiše prenos podjetja in ustanovitev nove družbe. Nato o vpisu prenosa podjetja obvesti AJPES, da opravi izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije.

Pravniki Data svetujejo, da se je vsekakor pred samo odločitvijo glede preoblikovanja podjetja priporočljivo posvetovati tudi s pravnim in davčnim svetovalcem. Predvsem tudi glede ostalih vprašanj, in ne le samega postopka. Kot npr. glede vprašanj: ali se zaposlitev delavcev avtomatsko prenese na novo družbo, kako je v zvezi z ureditvijo prepisa lastništva pri prevoznih sredstvih in nepremičninah, ipd. V kolikor potrebujete pravni nasvet, pokličite naše pravnike: na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.