O-STA

Sklepanje pogodb - v kakšni obliki mora biti sklenjena pogodba

V praksi je pogosto zmotno prepričanje, da mora biti pogodba, da bi bila veljavna, vedno sklenjena v pisni obliki. Navedeno seveda ne drži. Ustne pogodbe namreč sklepamo vsakodnevno, ne bi se tega sploh posebej zavedali. Ob vsakem nakupu v trgovini na primer sklenemo prodajno pogodbo, čeprav našega dogovora s prodajalcem ne zapišemo v pisni obliki, niti pogodbe ne podpisujemo.

Neobličnost pogodbe

Splošno pravilo je, da se za sklenitev pogodbe ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon izrecno določa drugače.

Kadar pa zakon zahteva, da mora biti določena vrsta pogodbe sklenjena v določeni obliki, bodo morale v enaki obliki sklenjene tudi vse morebitne poznejše spremembe ali dopolnitve.

Izjemoma bodo veljavni tudi poznejši ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali olajšujejo obveznosti ene ali druge stranke. To velja v primerih, če je posebna oblika pogodbe predpisana samo v interesu pogodbenih strank.

Oblične pogodbe

Za določene vrste pogodb je v zakonodaji predpisana posebna oblika, v kateri morajo biti sklenjene. Običajno zakon predpisuje pisno obliko in obliko notarskega zapisa.

Tako mora na primer pogodba o prenosu nepremičnine obvezno biti sklenjena v pisni obliki. V obliki notarskega zapisa pa mora na primer biti sklenjena pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža, pa tudi vse pogodbe, s katerimi se urejajo premoženjskopravna razmerja med zakonci.

Dogovorjena oblika pogodbe

Pogodbeni stranki se lahko tudi sporazumeta, da bo posebna oblika pogoj za veljavnost njune pogodbe. Takšno pogodbo je mogoče razvezati, dopolniti ali kako drugače spremeniti tudi z neobličnim sporazumom.

Sankcija, če pogodba nima potrebne oblike

Pogodba, ki ni sklenjena v predpisani obliki, je nična pogodba, če iz namena predpisa, s katerim je določena oblika, ne izhaja kaj drugega.

Če sta se stranki dogovorili, da je pogoj za veljavnost posebna oblika, bo njuna pogodba nična, če ne bo sklenjena v dogovorjeni obliki.

Lahko pa se zgodi, da stranki v celoti ali deloma izpolnita pogodbo, čeprav ni bila sklenjena v zahtevani pisni obliki. V tem primeru bo pogodba kljub temu veljavna. Izjema velja, če iz namena, zaradi katerega je oblika predpisana, očitno izhaja kaj drugega.

Preberite tudi:

· Kdaj vas zavezuje pogodba o zaposlitvi?

· Pogodba o zaposlitvi: Kaj mora vsebovati?

· Pogodba brez odpovednega roka

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.