O-STA

Ara pri sklepanju pogodb

Pri sklepanju pogodb, predvsem kupoprodajnih, se nemalokrat srečamo s pojmom are. Kot pravni institut je ara urejena v splošnem delu Obligacijskega zakonika (OZ). Kaj je ara in kako je pravno urejena pojasnjujemo v tokratnem članku.

Ara

Ara je znesek denarja ali nekih drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklepanju pogodbe ena stranka izroča drugi v znamenje, da je pogodba sklenjena. Če posebej ni dogovorjeno drugače, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko je ara dana. Ob izpolnitvi pogodbene se mora ara vrniti ali pa všteti v izpolnitev obveznosti.

Vsaka sklenjena pogodba ni nujno tudi veljavna. Naša zakonodaja ureja dve različni obliki neveljavnosti pogodb, in sicer ničnost ter izpodbojnost.

Namen are je predvsem utrditev obveznosti obeh pogodbenih strank. Če ni dogovorjeno drugače, stranka, ki je dala aro, zato ne more preprosto odstopiti od pogodbe s tem, da aro pusti drugi stranki. Prav tako tudi druga stranka ne more storiti tega s tem, da vrne dvojno aro.

Kadar je dogovorjena ara pretirano visoka, jo lahko sodišče na zahtevo zainteresirane stranke tudi zmanjša.

Neizpolnitev pogodbe

Prava narava are se pokaže šele v primeru, če pogodba ni izpolnjena.

Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dala, ima nasprotna stranka dve možnosti:

· lahko zahteva izpolnitev pogodbe in povrnitev škode, aro pa všteje v odškodnini ali vrne

ali

· se zadovolji s prejeto aro.

Če pa je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro prejela, sme druga stranka po lastni izbiri:

· zahtevati izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče

ali

· zahtevati povrnitev škode in vrnitev are

ali

· vrnitev dvojne are.

Kadar druga stranka zahteva izpolnitev pogodbe, ima vselej tudi pravico do povrnitve škode, ki jo ima zaradi zamude.

Ara pri delni izpolnitvi obveznosti

Pri delni izpolnitvi obveznosti upnik ne sme obdržati are. Lahko pa zahteva bodisi izpolnitev ostanka obveznosti in povrnitev škode, bodisi povrnitev škode zaradi nepopolne izpolnitve. V obeh primerih se ara všteje v odškodnino.

Če pa upnik odstopi od pogodbe in vrne tisto, kar je prejel kot delno izpolnitev, lahko izbira med ostalimi zahtevki, ki pripadajo eni stranki, če je pogodba ostala neizpolnjena zaradi razlogov na strani druge stranke.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.