O-STA

Razporeditev delavca na delo ponoči - kakšne so pravice takšnega delavca?

Delo ponoči oz. nočno delo je oblika organizacije delovnega časa. Določene storitvenedejavnosti ne morejo delovati brez nočnega dela. To so na primer zdravstvo, promet, nekatere proizvodne dejavnosti, pekarne, ipd.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja področje nočnega dela. Čas, ki se šteje za nočno delo, je čas med 23. in 6. uro naslednjega dne. Ena ali več ur, opravljenih v tem času, se šteje za nočno delo. In sicer slednje velja ne glede na to, kdaj se je delo začelo oz. končalo. Če pa je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro naslednjega dne.

Posredovanje podatkov o nočnem delu

Zakon o delovnih razmerjih določa tudi, da mora delodajalec na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke o:

- nočnem delu delavcev,

- številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa,

- številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare,

- številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu ter

- časovni opredelitvi nočne izmene.

V kolikor delodajalec podatkov na zahtevo inšpektorata ne posreduje, se kaznuje za prekršek. Globe so visoke, in sicer tudi do 4.000 eurov.

ZDR-1 določa, da je nočni delavec:

- delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa in

- delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa.

Pravice nočnih delavcev

Nočni delavec ima pravico do posebnega varstva. Spodaj so naštete pravice, ki jih imajo nočni delavci:

- pravica do daljšega dopusta,

- delodajalec mora zagotoviti ustrezno prehrano med delom,

- delodajalec mora zagotoviti strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa,

- razporeditev na ustrezno delo podnevi iz zdravstvenih razlogov,

- delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela,

- nočnemu delavcu pripada dodatek za nočno delo.

ZDR-1 pa tudi določa, da delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan. V primeru izmene, ki vključuje tudi nočno izmeno, mora delodajalec zagotoviti njihovo periodično izmenjavo.

Varstvo določenih kategorij delavcev

Poleg zgoraj naštetih pravic, pa je potrebno upoštevati še druge določbe v ZDR-1, ki se nanašajo na varstvo določenih kategorij delavcev v zvezi z delom ponoči. Na primer:

- delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oz. ves čas ko doji otroka, ne sme opravljati dela ponoči. Slednje velja v primeru, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka,

- delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči, razen v izjemnih primerih, ki jih določa ZDR-1 (npr. višja sila). In sicer dela ne sme opravljati med 22. uro in 6. uro naslednjega dne. Med 24. in 4. uro naslednjega dne pa ne sme delati takšen delavec, ko gre za dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti.

- starejšemu delavcu delodajalec brez njegovega pisnega soglasja ne sme odrediti nočnega dela.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.