O-STA

Pridobitev statusa kmeta

Pridobitev statusa kmeta je ena izmed oblik zaposlitve. Pravna podlaga za pridobitev statusa kmeta je Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti. Potrebujete pravni nasvet? Obrnite se na naše pravne strokovnjake.

Pridobitev statusa kmeta je mogoče, če:

1. se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo ali bi se želeli ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo,

2. ste za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljeni in

3. iz kmetijske dejavnosti ustvarjate določen dohodek oziroma dokažete, da boste ustvarili določen dohodek.

ZKZ določa, da je fizična oseba kmet, če je:

· lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega zemljišča, ki to zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih ali

· družinski član osebe, ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega zemljišča ali

· oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti in delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih površin ali

· poda izjavo na upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera se izkaže, da jih bo pridobila.

· ZKZ določa, da ste usposobljeni za opravljanje kmetijske dejavnosti, če:

· če imate strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje kmetijske smeri ali

· če imate katerokoli smer izobrazbe najmanj IV. stopnje in opravljen preizkus znanja po veljavnem programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske dejavnosti ali

· če pridobite nacionalno poklicno kvalifikacijo za področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije ali

· če ste starejši od 30 let in imate od 15. leta starosti dalje najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.

Dohodek iz kmetijske dejavnosti zajema:

· vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji ali/in

· prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.

Postopek za pridobitev statusa kmeta

1. Vlogo za pridobitev statusa kmeta vložite kot fizična oseba na upravni enoti na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga uporabljate.

2. K vlogi za pridobitev statusa je potrebno priložiti ustrezna dokazila:

· zemljiškoknjižni izpisek,

· zakupno pogodbo, če imate zemljišče v zakupu,

· dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,

· dokazilo o opravljeni najmanj poklicni kmetijski izobrazbi ali opravljen preizkus znanja iz kmetijstva po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol.

3. Plačilo stroškov postopka po Zakonu o upravnih taksah.

Pridobitev statusa kmeta za fizično osebo pomeni:

· pridobitev predkupne pravice pri nakupu kmetijskih zemljišč,

· oprostitev pri plačilu davka na dediščine in darila, kadar kot dedič ali obdarjenec podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče (10. člen Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD)).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na data@data.si.