O-STA

Povračila stroškov v zvezi z delom - novosti

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu povrniti stroške, ki jih ima v zvezi z delom. Delavec je tako upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, pa tudi stroškov, ki jih ima pri opravljanju del in nalog na službenem potovanju.

Delavcu je potrebno stroške povrniti mesečno, in sicer z nakazilom na bančni račun. Pri tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. A le do določene višine.

Novosti v zvezi s povračilom stroškov

Višina povračila stroškov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če v kolektivni pogodbi ni določena, se določi s podzakonskim aktom. V ta namen je bila sprejeta Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Finančna uprava RS je v mesecu avgustu objavila prenovljena pojasnila v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom. Nova pojasnila se nanašajo tako na povračila stroškov prevoza kot tudi stroškov prehrane. Konkretneje v nadaljevanju.

Povračila stroškov prevoza

Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza le za dneve, ko je bil prisoten na delu. Če mu delodajalec izplača povračilo stroškov tudi za dneve, ko ni bil prisoten na delovnem mestu, bo ta znesek obdavčen. Takšen dohodek namreč nima narave povračila stroškov, ker delavcu v času odsotnosti ti stroški niso nastali.

Kadar se delavec na delo vozi iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza od prebivališča, ki je bližje kraju opravljanja dela. Izjema velja, če se delavec iz oddaljenejšega izmed prebivališč vozi na delo vsaj štirikrat tedensko.

Kadar je kraj opravljanja dela več kot kilometer oddaljen od najbližjega postajališča javnega prevoza, se šteje, da iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza. V tem primeru se v davčno osnovo ne vštevajo stroški v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Povračila stroškov prevoza, če ima delavec več delodajalcev

Če delavec v posameznem dnevu dela pri več delodajalcih, je potrebno ugotoviti kraj, iz katerega delavec dejansko prihaja na delo. Delavec je upravičen do neobdavčenega povračila stroškov prevoza med mestom opravljanja dela in mestom, od koder dejansko prihaja na delo. Do neobdavčenega povračila je upravičen, če je razdalja med mestoma več kot 1 kilometer.

Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem

Delavci so upravičeni tudi do povračila stroškov, ki jih imajo na službenih potovanjih. Strošek prehrane se izplača v obliki dnevnice, ostali stroški pa na podlagi dokazil, ki jih predloži delavec. Ker obstoječi predpisi med stroški službenih potovanj nikjer ne omenjajo vizumov in pristojbin za vstop v tujo državo, FURS pojasnjuje, da se tudi ti stroški štejejo kot nujni stroški službenega potovanja. Tako so delavci upravičeni tudi do neobdavčenega povračila teh stroškov.

Povračila stroškov prehrane

Nova pojasnila FURS se nanašajo tudi na povračila stroškov prehrane v primeru, ko jo organizira delodajalec.

V tem primeru se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prehrane v višini organizirane prehrane, vendar ne več kot 6,12 EUR dnevno. Če je vrednost organizirane prehrane nižja od 6,12 EUR, lahko delodajalec neobdavčeno izplača razliko do zneska 6,12 EUR le, če je to posebej predpisano (npr. s kolektivno pogodbo).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.