O-STA

Sodne takse - Kdaj je mogoča oprostitev plačila?

Sodna taksa je taksa, ki jo je sodišču dolžan plačati tisti, ki predlaga uvedbo sodnega postopka (npr. vloži tožbo) ali opravo posameznega dejanja pred sodiščem. Ker je za marsikaterega udeleženca sodnega postopka taksa strošek, ki ga ni zmožen plačati, je v zakonodaji predvidena tudi možnost oprostitve plačila takse. O oprostitvi plačila sodne takse odloča sodišče na podlagi predloga zavezanca.

Kateri subjekti so že po zakonu oproščeni plačila sodnih taks?

Plačila sodnih taks so oproščeni:

1. država in državni organi,

2. samoupravne lokalne skupnosti, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti,

3. centri za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij,

4. humanitarne organizacije,

5. tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost,

6. invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene,

7. invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.

Kdaj je mogoča oprostitev plačila sodne takse?

Sodišče lahko stranko v celoti ali deloma oprosti plačila takse, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi stranka preživlja sebe in svoje družinske člane.

Sodišče stranko oprosti plačila sodne takse s sklepom, ki ga izda na podlagi predloga stranke. Pisni predlog za oprostitev je potrebno vložiti najkasneje do izteka roka za plačilo takse.

Obrazec predloga ni posebej predpisan, obvezno pa mu je potrebno priložiti predpisano pisno izjavo o premoženjskem stanju predlagatelja in družinskih članov.

Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko uveljavljajo le delno oprostitev plačila sodnih taks, in sicer če nimajo sredstev za plačilo celotne takse in jih tudi ne morete zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti.

Okoliščine, ki se presojajo pri odločanju o oprostitvi plačila takse

Pri odločanju o oprostitvi plačila sodne takse sodišče presoja okoliščine, kot so:

1. materialni položaj predlagatelja in njegovih družinskih članov,

2. vrednost predmeta postopka,

3. število oseb, ki jih predlagatelj preživlja.

1. premoženjsko stanje,

2. finančno stanje,

3. likvidnostno stanje.

V katerih postopkih se sodne takse ne plačujejo?

Sodne takse se ne plačujejo:

1. v postopkih odločanja o dodelitvi brezplačne pravne pomoči,

2. v postopku o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse in o pritožbi zoper sklep o predlogu,

3. v postopku o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo takse in o pritožbi zoper sklep o tem ugovoru,

4. v postopku o pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika tožbe ali pravnega sredstva iz razloga neplačane takse ter

5. v upravnih sporih o priznanju mednarodne zaščite.

Odlog ali obročno plačilo sodne takse

Poleg oprostitve plačila sodne takse, Zakon o sodnih taksah določa tudi možnost odloga plačila in obročnega plačila sodne takse. Tudi za ta namen je potrebno pri sodišču vložiti pisni predlog in izkazati, da bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi predlagatelj preživlja sebe in družinske člane.

Učinek sklepa o oprostitvi plačila sodne takse

Sklep o oprostitvi plačila sodne takse velja tudi za vse nadaljnje takse v postopku, za katerega je sodišče izdalo sklep o oprostitvi.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.