O-STA

Dohodek iz avtorske pogodbe in dohodnina 2019

Dohodek iz avtorske pogodbe je vsak dohodek, ki ne izhaja iz delovnega razmerja. Kadar se posamezniku ponuja možnost za dodaten zaslužek izven delovnega razmerja, ima na razpolago več možnosti.

Potreben je le premislek, kako se mu dodatni dohodek lahko tudi izplača in katera vrsta pogodbe je prava. Izbira vrste pogodbe pa je odvisna od narave dela, pri čemer je koristno poznati tudi njihove davčne učinke. V prispevku se bomo osredotočili na avtorsko pogodbo in napoved dohodnine za leto 2019.

Kakšno delo se uvršča med dohodek iz avtorske pogodbe?

Med dohodek iz avtorske pogodbe uvrščamo recimo delo preko študentske napotnice, dohodek iz avtorske pogodbe, dohodek verskih delavcev, dohodek po podjemni pogodbi, ipd. Med dohodek iz avtorske pogodbe pa se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznih poslov v neodvisnem razmerju.

Napoved dohodnine za leto 2019 iz naslova avtorske pogodbe

Od takšnega pogodbenega razmerja pa je seveda potrebno plačati tudi dajatev. Zato se za takšno opravljanje dela od ugotovljene davčne osnove izračuna akontacija dohodnine, ki se plača po stopnji 25 odstotkov. Davčna osnova predstavlja bruto dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost in 10 odstotne normirane stroške.

Dohodek iz avtorske pogodbe se obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se vključuje v letno dohodninsko lestvico.

Avtorska pogodba je obremenjena še s plačilom prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 odstotka od bruto dohodka v breme avtorja, medtem ko 0,53 odstotka od bruto dohodka plača naročnik. Poleg tega pa tudi Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju določa plačevanje prispevkov (PIZ) v višini 15,5 odstotka bruto dohodka s strani avtorja, s strani delodajalca pa v višini 8,85 odstotka.

Posebnosti pri izračunu akontacije dohodnine pri študentih

Drugače pa je pri študentih, kjer se akontacija dohodnine ne izračuna, niti ne plača ob izplačilu dohodka dijaka ali študenta, ki izpolnjuje pogoje za študentsko olajšavo po statusu in starosti. Akontacija dohodnine se na plača le v primeru, da znesek po študentski napotnici ne presega višine 400 evrov.

Akontacija dohodnine za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja rezidenta se tudi ne plača, če ta ne presega 20 evrov. A se dohodek vseeno všteva v letno davčno osnovo.

Ne pozabite na uveljavljanje potnih stroškov in prevoza

Vsaka fizična oseba, ki prejema dohodek iz avtorske pogodbe, lahko poleg normiranih stroškov, uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve. Nastali stroški se zavezancu priznajo na podlagi dokazil, vendar le do višine in pod pogoji, ki jih določi vlada.

Kdo lahko uveljavlja stroške prevoza in nočitve in na kakšen način?

· v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz avtorske pogodbe stroške uveljavlja prejemnik dohodka, kadar dohodek prejme od osebe, ki ni plačnik davka (npr. tuji izplačevalec).

· s predpisanim pisnim zahtevkom stroške uveljavlja prejemnik dohodka (nerezident), ki dohodek iz avtorske pogodbe prejme od osebe - plačnika davka, ki je ob izplačilu tega dohodka (v obračunu davčnega odtegljaja - v obrazcu REK-2) izračunal in plačal davčni odtegljaj z upoštevanjem 10 odstotkov normiranih stroškov,

· s predpisanim pisnim zahtevkom pri sestavi informativnega izračuna ali v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine stroške uveljavlja prejemnik dohodka (rezident), ki je dohodek iz avtorske pogodbeprejel od osebe - plačnika davka, ki je ob izplačilu tega dohodka (v obračunu davčnega odtegljaja) izračunal in plačal davčni odtegljaj z upoštevanjem 10 odstotkov normiranih stroškov.