O-STA

Ustanovitev podjetja - omejitve pri tem, kdo ne more postati zakoniti zastopnik

Ustanovitev podjetja je povezana z dejstvom, da je skorajda vsakdo izmed nas v sodobni kapitalistični družbi dobil vsaj preblisk o razvoju poslovne ideje. Dodelano zamisel bi kasneje sprovedel do končnih potrošnikov, še prej pa bi moral izvesti ustanovitev podjetja.

Pravniki v podjetju DATA pozdravljamo premisleke, ki naslavljajo ustanovitev podjetja. Kljub temu pa bi želeli opozoriti na dejstvo, da pri tem obstajajo določene omejitve. Slednje so vezane tudi na vprašanja, kdo ne more postati zakoniti zastopnik - ustanovitelj, družbenik ali podjetnik.

Se morebiti sprašujete, katere so te omejitve? Za osvetlitev vprašanja preberite strokovne odgovore pravnikov DATA, ki razrešujejo tovrstne nejasnosti.

Ustanovitev podjetja zahteva imenovanje zakonitega zastopnika

Omejitve za ustanovitev podjetja so določene v ZGD-1. Zakon določa, da zakoniti zastopnik ne more postati oseba, ki:

· je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper: delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisna v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.

· je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

· je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

· je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

· je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

· je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oziroma FURS najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanje na črno;

· je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Časovna omejitev pri ustanavljanju d.o.o.

Omejitve, ki se nanašajo na to, kdo ne more postati ustanovitelj, družbenik ali podjetnik, so torej zakonsko določene. Poleg zgoraj omenjenih družbenik ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o., ki ni starejša od treh mesecev. S takšnimi omejitvami se preprečuje nepoštena poslovna praksa veriženja podjetij - izigravanje upnikov, zaposlenih ali države.