O-STA

KREDIT preko razpisa - zelo nizka obrestna mera in ugodno zavarovanje!

Kredit je mogoče pridobiti preko javnega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), "MIKROKREDITI P7". SPS bo javni razpis predvidoma ponovno odprl v začetku meseca februarja 2020. Posebnost tega kredita je v tem, da ponuja zelo nizko obrestno mero in ugodno zavarovanje kredita (samo osebno poroštvo).

Kredit je namenjen mikro in malim podjetjem, ki:

1. imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas in

2. ob oddaji vloge poslujejo z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev.

Podjetniki, iščete ugodne vire financiranja za nakup objektov, materialov, zalog, pokrivanje plač...? Potem je javni razpis MIKROKREDITI P7 kot nalašč za vas! Pravočasno si zagotovite kakovostno dokumentacijo za prijavo na javni razpis! Kakovostno pripravljena dokumentacija je namreč osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu!

Kredit SPS - za katere stroške bo predvidoma namenjen?

Kredit bo predvidoma na voljo za:

1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (gradnja, nakup poslovnih prostorov in opreme);

2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja);

3. stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev;

4. stroški dela(neto plača, dohodnina, prispevki na plačo, povračilo stroškov prevoza na in z dela, stroški prehrane v času delovnika) - največ do 50 % zneska kredita;

5. pripadajoči DDV.

Kredit dovoljuje kritje stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi mikrokredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Predvidene značilnosti in višine

Znesek:

Kredit se odobri v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Krije lahko do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost:

Ročnost kredita je 2, 3, 4 ali 5 let. Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti.

Obrestna mera:

Obrestna mera kredita je 37,5% 6 mesečnega EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del). Če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja mikrokredita.

Minimalno zavarovanje:

Kredit se zavaruje s petimi (5) menicami podjetja. Za zavarovanje kredita se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z kreditom.

Predmet in namen razpisa

Predmet razpisa bodo mikrokrediti, ki bodo na voljo za mikro in mala podjetja v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije.

Namenjeni so zagotavljanju ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in / ali projekta, ki so / je predstavljen v prijavi. S tem se zasleduje naslednje cilje: ohranitev delovnih mest, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest ter spodbujanje zagona določenih projektov v okviru poslovanja.

Predvidena je možnost, da podjetja oddajo več vlog in se jim na tej osnovi odobrijo mikrokrediti v večjem številu (2, torej v skupni višini do 50.000 EUR). Mikrokrediti se lahko odobrijo v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Pri tem je treba poudariti, da so bila nazadnje vsa sredstva zaradi velikega povpraševanja razdeljena že v prvem roku. "Mikrokrediti" namreč spadajo med razpise, ki so podjetnikom najbolj dostopni. Povečajte si torej možnosti za pridobitev mikrokredita s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije.