O-STA

Sprememba vodenja poslovnih knjig podjetnika

Sprememba vodenja poslovnih knjig podjetnika, je podatek, ki ga običajno računovodja, ki podjetniku vodi poslovne knjige, sporoči FURS-u. Če podjetnik sam vodi finančni del poslovanja svojega podjetja, potem mora sam obvestiti FURS o spremembi vodenja poslovnih knjig.

Sprememba vodenja poslovnih knjig je možna enkrat letno

Ob registraciji podjetja, podjetnik napove način vodenja poslovnih knjig in nato v tem sistemu ostane do konca koledarskega leta. Računovodja in podjetnik ob pregledu poslovanja podjetnika, odločita ali je potrebna sprememba vodenja poslovnih knjig v drugem letu poslovanja podjetnika.

Davčno osnovo lahko samostojni podjetnik ugotavlja na tri načine

Podjetnik se na podlagi poslovnega izida in po posvetu z računovodjo, lahko odloči, da bo v drugem letu poslovanja, davčno osnovo ugotavljal:

· Normirana obdavčitev - davčna osnova je določena v višini 20% davčno priznanih prihodkov;

· Enostavno knjigovodstvo- davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov;

· Dvostavno knjigovodstvo- davčna osnova se ugotovi na podlagi dejanskih realiziranih prihodkov in odhodkov.

Davčni zavezanci- podjetniki, lahko skladno z zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev za posamezen način ugotavljanja davčne osnove za vsako posamezno leto izberejo drug način ugotavljanja davčne osnove.

Pogoji za normirano obdavčitev:

· prihodki v zadnjih 24 mesecih ne presegajo 300.000 EUR,

· 80 % priznanih normiranih odhodkov,

· cedularna obdavčitev 20%.

Pogoji za enostavno knjigovodstvo:

· povprečno število zaposlenih ne presega 3,

· letni prihodki niso višji od 42.000 EUR,

· povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR.

Sprememba vodenja poslovnih knjig in roki za poročanju FURS-u

V kolikor se je podjetnik odloči, da je sprememba vodenja poslovnih knjig potrebna - torej, drugo leto poslovanja preide z enostavnega knjigovodstva na dvostavno knjigovodstvo oziroma obratno, mora biti sprememba vodenja poslovnih knjig sporočena davčnemu organu do konca koledarskega leta. Če pa želi podjetnik preiti na sistem normirane obdavčitve, mora to davčnemu organu sporočiti na obrazcu za oddajo davčnega obračuna dohodka iz dejavnosti za leto 2020, ki mora biti oddan v zakonsko določenem roku, to je 31. marec 2020. Enako velja, če bi podjetnik želel izstopiti iz sistema normirane obdavčitve v enostavno oziroma dvostavno knjigovodstvo.