O-STA

Socialno podjetništvo - kaj potrebujemo za ustanovitev?

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva. Gre za precej novo obliko podjetja, ki se loči od klasičnih - zgolj tržno usmerjenih -gospodarskih družbpo večji odgovornosti za družbo in ljudi. Motivi delovanja temeljijo predvsem v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov v družbi. Z odpiranjem delovnih mest, kjer zaradi nizkih dobičkov zasebni sektor pogosto nima interesa in zaposlovanjem ranljivih družbenih skupin (npr. dolgotrajno brezposelne, invalidi, starejši) zagotavlja večanje blaginje.

Socialno podjetništvo ni osredotočeno na dobiček

Primarno se socialno podjetništvo ne osredotoča na profitabilnost - zlasti ne na delitev dobičkov, temveč v njihovo reinvestiranje v dejavnost podjetja. S tem se skuša odzivati na nezadovoljene potrebe v družbi in upošteva dolgoročno vizijo kot vodilo trajne rasti. Hkrati pa zasleduje cilj večje socialne kohezije.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Osrednji namen je torej tržno delovanje ob upoštevanju socialnih načel - usmerjenost k spodbujanju ljudi in krepitvi prostovoljnega dela. Socialno podjetništvo deluje povezovalno, temelji na vrednotah solidarnost in vzajemnosti. Iniciative za socialno podjetništvo nastajajo pretežno v neprofitnem, zasebnem in javnem sektorju oziroma v njihovi medsebojni kombinaciji.

Zakon o socialnem podjetništvu

Pravni okvir za socialno podjetništvo je opredeljen v Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je začel veljati s 1. januarjem 2012. Takšen status lahko pridobi nepridobitna pravna oseba (npr. zavod, društvo, zadruga, gospodarska družba), ki izpolnjuje načela, opredeljena v dotičnem zakonu. To na primer pomeni, da ne deli premoženja in presežka nad odhodki, zagotavlja vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in demokratičnem načinu odločanja ipd.

Ustanovitev socialnega podjetja

Socialno podjetništvo je torej regulirano iz strani države in temu primerno tudi zakonsko določeno. Registrira ga lahko namreč le pravna oseba, medtem ko fizična oseba (npr. samostojni podjetnik) takšnega statusa ne more pridobiti.

Postopek za ustanovitev je tak, da pravna oseba odda vlogo na pristojni organ. Poleg izpolnitve njene vsebine in prilog, ki jih zahteva ustanovitev, je potreben tudi:

· akt o ustanovitvi (12. člen ZsocP-A),

· sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,

· osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,

· dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja socialnega podjetja.

Navsezadnje je možno zaznati trend, da v zadnjih letih vse bolj prihaja v ospredje alternativna oblika podjetništva, socialno podjetništvo. Takšne vrste ekonomija - torej socialna, prispeva znotraj Evropske Unije k BDP-ju in zaposlenosti že približno 10 odstotkov. V nekaterih državah še več - recimo v Španiji 15 odstotkov. Medtem ko v Sloveniji le dobra dva odstotka.