O-STA

Delo na domu - začasna rešitev pred korona virusom COVID-19?

Delo na domu bi lahko bila začasna rešitev oziroma ukrep pred širitvijo korona virusa COVID-19. Vendar, preden se delodajalci odločite za to možnost in jo ponudite svojim zaposlenim, preverite kakšne so vaše obveznosti.

Delo na domu definira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 68. členu. Opredeljuje ga kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Delo na domu zaradi izrednih okoliščin

Delodajalec ne more odrediti dela na domu, če delavec s tem ne soglaša. Le izjemoma lahko delodajalec odredi delo na domu brez soglasja delavca. Takšna odreditev je mogoča le za čas trajanja izjemnih okoliščin (npr. se ugotovi, da je nekdo v podjetju zbolel za korona virusom COVID-19).

ZDR-1 v 169. členu ureja spremembo dela ali/in kraja opravljanja dela zaradi naravnih ali drugih nesreč (tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, kot na primer korona virus COVID-19). Takšna odreditev dela (brez soglasja delavca) pa lahko traja le začasno.

Kakšna delo na domu lahko delavec opravlja?

Delo na domu lahko obsega:

· klasična fizična dela (šivanje, ipd.) ali

· dela s pomočjo informacijske tehnologije (računovodska, prevajalska dela, ipd.).

Kakšne so obveznosti delodajalca v primeru odrejanja dela na domu?

1. v pogodbi o zaposlitvimora biti določeno, da se delo opravlja tudi od doma (določi se pri določbi - "kraj opravljanja dela", ki je bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi. V kolikor v pogodbi o zaposlitvi ni določena možnost "dela na domu", se lahko v primeru odreditve, sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi;

2. delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu. V tem primeru mora sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja. Oceniti mora tudi tveganja, ki jim je delavec izpostavljen. Če delodajalec ne zagotovi varnih delovnih razmer pri delu na domu, se lahko kaznuje z globo do 4.000 EUR;

3. pred začetkom dela na domu mora obvestiti inšpekcijo za delo, da ugotovi, ali se bo delo opravljalo v zdravem in varnem okolju;

4. delavcu, ki dela na domu, je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic, prostorska zasebnost;

5. delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev (npr. računalnik, tablica, telefon, papir, ipd.). Višino nadomestila je potrebno določiti s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor delodajalca zavezuje kolektivna pogodba panožne dejavnosti, je potrebno preveriti morebitno določbo glede višine nadomestila;

6. delavec, ki opravlja delo na domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca (npr., delovni čas, varstvo materinstva, plačilo za delo,...);

7. delavec je upravičen do povračila stroškov prehrane in do regresa za letni dopust v enakem znesku kot delavci, ki delajo na sedežu delodajalca;

8. delavec pa ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela;

9. podrobneje opredeliti organizacijo dela na domu v pogodbi o zaposlitvi oz. aneksu k pogodbi o zaposlitvi (npr. kdaj mora biti delavec na voljo delodajalcu, način poročanja o začetku in koncu opravljanja dela, o delu, ki ga bo opravljal, ipd.);