O-STA

Posojilna pogodba, nujna če ste posodili denar!

Posojilna pogodba je pogodba s katero se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja (ali določeno količino drugih nadomestnih stvari), posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja (oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti).

Posojilna pogodba - kakšna oblika je predpisana?

Posojilno pogodbo je mogoče skleniti tudi ustno. Posojilna pogodba nima predpisane posebne obličnosti, zato bo ta veljavna tudi, če ni sklenjena v pisni obliki.

Zaradi varnosti pa je vsekakor priporočljivo, da se posojilna pogodba vedno sklene v pisni obliki. Če je ta zgolj ustna, bo v primeru spora njen obstoj potrebno na sodišču dokazati, kar zna včasih biti težavno. Še posebej, če ni prič, ki so bile prisotne ob sklepanju pogodbe in bi lahko potrdile, da je bila pogodba sklenjena.

Posojilna pogodba in obresti

Stranki posojilne pogodbe se lahko dogovorita, da posojilojemalec poleg glavnice dolguje tudi obresti.

Kadar sta tako posojilodajalec kot posojilojemalec gospodarska subjekta, se šteje, da so posojilojemalec dolguje obresti tudi, če te niso bile posebej dogovorjene.

Obveznosti posojilodajalca

Posojilodajalec je dolžan posojilojemalcu izročiti denar (ali druge dogovorjene nadomestne stvari) ob dogovorjenem času.

Če tega ne stori, ima posojilojemalec pravico zahtevati izročitev v treh mesecih odkar je posojilodajalec prišel v zamudo, vsekakor pa v enem letu od sklenitve pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da so premoženjske razmere posojilojemalca take, da je negotovo, ali bo posojilo lahko vrnil, lahko posojilodajalec odkloni izročitev denarja oziroma obljubljenih stvari. Vendar pa je to mogoče le, če za premoženjsko stanje posojilojemalca ob sklenitvi pogodbe ni vedel ali če so se posojilojemalčeve premoženjske razmere poslabšale po sklenitvi pogodbe.

Svojo obveznost pa mora kljub temu izpolniti, če mu da posojilojemalec ali kdo drug zanj zadostno zavarovanje.

Pravice in obveznosti posojilojemalca

Posojilojemalec je dolžan posojilo vrniti v dogovorjenem roku.

Kadar pogodbenika ne določita roka za vrnitev posojila in ga tudi ni mogoče določiti iz okoliščin, mora posojilojemalec vrniti posojilo po izteku primernega roka, ki ne more biti krajši od dveh mesecev, šteto od posojilodajalčeve zahteve, naj mu posojilo vrne.

Če želi posojilojemalec odstopiti od sklenjene pogodbe, lahko to stori preden mu posojilodajalec izroči denar oziroma obljubljene stvari. Če bi imel posojilodajalec zaradi tega kakšno škodo, mu jo mora posojilojemalec povrniti.

Posojilojemalec lahko vrne posojilo tudi pred rokom, ki je določen za vrnitev, vendar mora posojilodajalca vnaprej obvestiti o svoji nameri in mu povrniti škodo.

Posojilna pogodba je urejena med drugim s strani Obligacijskega zakonika (OZ)!