O-STA

Poroštvo - pojem in pravna ureditev

Poroštvo je oblika zavarovanja terjatve, pri katerem poleg dolžnika za izpolnitev obveznosti odgovarja še ena ali več tretjih oseb - porokov.

Preden se zavežemo kot porok je bistvenega pomena, da dobro poznamo obveznosti in pravice, ki izvirajo iz poroštva.

Poroštvo - kakšna je oblika in vsebina poroštvene izjave - pogodbe

Poroštvena izjava mora biti vedno dana v pisni obliki in s strani popolno poslovno sposobne osebe, sicer poroka ne zavezuje.

Porok se nasproti upniku s poroštveno pogodbo zaveže, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bi storil. Poroštvo se lahko da za vsako veljavno obveznost, ne glede na njeno vsebino, torej tudi za nedenarne, pogojne ali bodoče obveznosti.

Če je porokov več, je njihova obveznost solidarna. To pomeni, da lahko upnik zahteva plačilo celotne terjatve od kateregakoli izmed njih.

Subsidiarno ali solidarno poroštvo

Poroštvo je lahko subsidiarno ali solidarno. Če je dogovorjeno subsidiarno poroštvo, bo upnik lahko zahteval izpolnitev obveznosti od poroka šele, če je glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je določen v pisni zahtevi. Izjema velja, če je očitno, da iz sredstev glavnega dolžnika ni mogoče doseči njene izpolnitve ali če je glavni dolžnik prišel v stečaj.

Pri solidarnem poroštvu pa je porok zavezan kot porok in plačnik in upnik lahko zahteva izpolnitev bodisi od njega bodisi od glavnega dolžnika, lahko pa tudi od obeh hkrati.

Odgovornost poroka

Obveznost poroka ne more biti večja od obveznosti glavnega dolžnika. Lahko pa se odgovornost poroka omeji samo na del obveznosti glavnega dolžnika ali pa se na drug način veže na lažje pogoje.

Porok je dolžan povrniti tudi potrebne stroške, ki jih je imel upnik, da bi izterjal dolg od glavnega dolžnika. Odgovarja pa tudi za vsako povečanje obveznosti, nastalo z dolžnikovo zamudo ali po dolžnikovi krivdi. Porok odgovarja tudi za pogodbene obresti, a le za tiste, ki zapadejo po sklenitvi poroštvene pogodbe.

Razmerje med porokom in upnikom

Porok lahko uveljavlja zoper upnikov zahtevek vse ugovore glavnega dolžnika, vštevši ugovor pobotanja, ne pa tudi osebne dolžnikove ugovore. Lahko pa porok uveljavlja proti upniku tudi svoje osebne ugovore.

Če se dolžnik odpove ugovorom ali prepozna upnikovo terjatev, to nima učinka nasproti poroku.

Če dolžnik ne izpolni pravočasno svoje obveznosti, mora upnik o tem obvestiti poroka, ker sicer odgovarja za škodo, ki nastane zaradi tega poroku.

Porok je prost odgovornosti, če upnik na njegovo zahtevo po zapadlosti terjatve ne terja v enem mesecu od te zahteve izpolnitve od glavnega dolžnika.

Razmerje med porokom in dolžnikom

Porok, ki je plačal upniku njegovo terjatev, lahko zahteva od dolžnika, naj mu povrne vse, kar je zanj plačal, ter obresti od dneva plačila.

Še preden poplača upnika, ima porok, ki se je zavezal z vednostjo ali odobritvijo dolžnika, pravico zahtevati od njega potrebno zavarovanje za svoje morebitne zahtevke v naslednjih primerih:

· če dolžnik ob zapadlosti ni izpolnil svoje obveznosti,

· če je upnik sodno zahteval plačilo od poroka in

· če se je dolžnikovo premoženjsko stanje po sklenitvi poroštvene pogodbe znatno poslabšalo.

Zastaranje obveznosti

Če obveznost glavnega dolžnika zastara, zastara tudi obveznost poroka. Zastaranje je urejeno v Obligacijskem zakoniku (OZ).

Če je rok za zastaranje obveznosti glavnega dolžnika daljši od dveh let, zastara obveznost poroka po dveh letih od zapadlosti obveznosti glavnega dolžnika, razen kadar porok odgovarja solidarno z dolžnikom.

Pretrganje zastaranja proti glavnemu dolžniku učinkuje nasproti poroku le, če je bilo zastaranje pretrgano zaradi kakšnega upnikovega dejanja pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, opravljenega, da se ugotovi, zavaruje ali izterja terjatev zoper glavnega dolžnika.

Zadržanje zastaranja obveznosti glavnega dolžnika pa nasproti poroku nima učinka.