O-STA

Kreditojemalci, boste zahtevali odlog plačila obveznosti?

Kreditojemalci, vlada je pripravila Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), kar pomeni, da boste lahko zaprosili za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi. Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Kreditojemalci - v kolikor vam bo banka neutemeljeno zavrnila zahtevo za odlog plačila, je prav da veste, da bo lahko banka kaznovana za prekršek z globo od 80.000 EUR do 500.000 EUR.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

Interventni zakon je bil sprejet z namenom preprečevanja likvidnostnihtežav podjetij, ki imajo pri bankah sklenjene kreditne pogodbe. Zakon je zelo dobrodošel, saj se bo z odlogom preprečila hujša gospodarska škoda in se na tak način ohranila finančna stabilnost v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami virusa SARS-CoV-2.

Kdo so kreditojemalci, ki bodo lahko zaprosili odlog?

Za kreditojemalca se šteje:

1. gospodarska družba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;

2. zadruga, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja;

3. samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

4. nosilec kmetijskega gospodarstva.

Kaj določa ukrep?

Na podlagi ZIUOPOK bo banka (tudi hranilnica, podružnica), ki ima sedež v Republiki Sloveniji (lahko) odobrila kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, in sicer za tiste posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, ki do razglasitve epidemija virusa (to je do 12.3.2020) še niso zapadle v plačilo. Zakon velja in se uporablja tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti tega zakona. Z odobrenim odlogom se bo s kreditojemalcem sklenil aneks h kreditni pogodbi ter se tako končni datum zapadlosti kreditne pogodbe podaljšal za čas trajanja odloga plačila. Odložitev odloga ne bo vplivala na višino posameznega obroka, ta bo namreč ostajala takšna kot je določena s kreditno pogodbo.

Kako naj kreditojemalci zaprosijo za odlog?

Kreditojemalci, ki želijo zaprositi za odlog plačila, naslovijo na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, in sicer najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa.

Vloga mora vsebovati:

1. opis poslovnega položaja kreditojemalca z navedbo vzrokov in predložitve dokazil za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 plačane zapadle obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko;

2. načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti;

3. ocena poslovodstva kreditojemalca o možnostih ohranitve delovnih mest.

Vendar pa opisa poslovnega položaja kreditojemalca zaradi posledic virusa ter izjave o poravnanih davčnih obveznostih, ne bo potrebno prilagati tistim subjektom, katerih dejavnost (prodaja storitve oziroma blaga) je bila zaradi virusa z vladnim ali občinskim odlokom začasno prepovedana. V tem primeru morajo kreditojemalci predložiti predmetni Odlok.