O-STA

Ukinjen davek ob spremembi namembnosti zemljišč

Ukinjen davek predstavlja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, kjer se je obdavčil kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Davek je urejal Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in se preneha uporabljati s 1.4.2020.

Potrebujete strokovno davčno svetovanje? Vse lahko uredite pri nas - podjetja Data d.o.o.!

Pri našem podjetju Data d.o.o. lahko dobite vse odgovore na Vaša davčna in celo pravna vprašanja! Data d.o.o. se že tri desetletja ukvarja s svetovanji vseh vrst, tudi svetovanji podjetniki in tudi tujimi podjetniki! Povprašajte po ponudbi naših storitev na data@data.si!

Ukinjen davek je zajemal zemljišča, ki...

Ukinjen davek je obsegal davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, kjer se je obdavčil kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. V okvirih ZUJF-a so se zemljišča za gradnjo stavb smatrala zemljišča, ki so za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Ukinjen davek izhajal iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN! Ukinjen davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se je prenehal uporabljati s sprejetjem Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - (ZMVN-1). Ta vsebuje 57. člen, s katerim prenehajo veljati določila Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN, ki urejajo kategorijo zemljišč za gradnjo stavb. S tem zakonske določbe ZUJF-a, glede davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, ne bo več mogoče izvajati.

Ukinjen davek se je nanašal na prodajalca zemljišča!

Davčni zavezanec v primeru tega davka se je smatral prodajalec zemljišča - bodisi fizična ali pravna oseba. Torej tisti zavezanci, ki so prodali zemljišče za gradnjo stavb in je v času njihovega lastništva prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb. To tudi s pogojem, da je od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča minilo manj kot 10 let.

Davčna osnova pri ukinjenem davku...

Ukinjen davek je predvideval davčno osnovo, kot razliko med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Stroški pridobitve oziroma stroški odsvojitve so se šteli stroški, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, priznali kot stroški odsvojitve oziroma stroški pridobitve kapitala. Vrednost ob pridobitvi in odsvojitvi je smiselno izhajala iz določb Zakona o dohodnini, ki urejajo vrednost ob pridobitvi in odsvojitvi za namene odmere dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin.