O-STA

Odsotnost zaradi bolniške- novosti po preteku 30 dni?

Odsotnost zaradi bolniške, še posebej v času koronavirusa, je pogosto med vprašanji, naslovljenimi na naše strokovnjake. V času koronavirusa je bolniških odsotnosti iz dneva v dan več, zato je pomembno, da ste seznanjeni z vsemi spremembami sprejetimi na tem področju. Najnovejša sprememba se tako nanaša na dejstvo, da osebni zdravnik lahko glede na nov ukrep odslej ugotavlja nezmožnost za delo tudi po preteku 30 dni.

Odsotnost zaradi bolniške zaposlenega - imate vprašanja za naše pravnike?

Pri podjetju Data d.o.o. nudimo tudi svetovanja s strani naših pravnih strokovnjakov iz področja delovnega prava. Strokovni nasveti so posebej koristni v času krize, saj je ravno v tem času nujno potrebno sprejemati korektne in informirane odločitve!

Pišite nam na data@data.si za ponudbo!

Novost - nezmožnost za delo po 30 dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in ne ZZZS

Glede na trenutno situacijo je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok prinaša novosti, tudi ukrep, da lahko zadržanost od dela tudi po 30 dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta.

Na podlagi tega odloka izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni bolniški odsotnosti, o čemer ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca, in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca.

Izbrani osebni zdravnik je pristojen tudi za odločanje o začasni nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja, če gre za zadržanost od dela do enega leta. Na podlagi ZZVZZ je mogoče takšnemu zavarovancu odobriti bolniški stalež še za največ 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja, če je v tem času po oceni izbranega osebnega zdravnika še nezmožen za delo. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa se bolniški stalež lahko odobri za ves čas nezmožnosti za delo.

Novost velja od 25.3.2020 dalje - do preklica!

Ukrep nove ureditve glede bolniške odsotnosti je začel veljati 25. 3. 2020 in velja do preklica. Gre za ukrep, ki bo veljal zgolj v času epidemije in bo vsekakor olajšal uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja tako Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot tudi zavarovancem.

Kaj je bolniška odsotnost?

Bolniška odsotnost je vsaka odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 80. členu določa, da izbrani osebni zdravnik ugotavlja nezmožnost za delo do 30 dni. Daljšo bolniško odsotnost presoja in odobri Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.