O-STA

Denarno nadomestilo plače in plačilo prispevkov - koliko in v katerih primerih?

Denarno nadomestilo plače je pravni institut, ki je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členu 137. V tem členu je določno, v katerih primerih je delavec upravičen do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju določenih z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

Denarno nadomestilo kot ga določa interventni zakon

V nadaljevanju tega članka vam bomo predstavili kako interventni zakon ureja denarno nadomestilo plače v primeru:

· začasnega čakanja na delo;

· odrejene karantene;

· ko delavci zaradi višje sile (tj. epidemije COVID-19) ne morejo opravljati dela (ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami);

Veste, kako uveljavljati pravico do denarnega nadomestila za brezposlenost in koliko časa vam ta pripada?

Denarno nadomestilo plače - kolikšno vam pripada?

Denarno nadomestilo plače vam pripada za primer začasnega čakanja na delo, odrejene karantene ali ko zaradi višje sile delavci ne morejo opravljati dela. Kolikšno je to denarno nadomestilo lahko preverite v spodnji tabeli:

NADOMESTILO PLAČE

PRISPEVKI

OD KDAJ MOŽNA UVELJAVITEV

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO

80%

Izplačano denarno nadomestilo plače iz strani Republike Slovenije se povrne v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

Delodajalci so za delavce oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja.

Prispevke za vsa socialna zavarovanja v celoti plačuje Republike Slovenija.

Delodajalec lahko uveljavi pravico do povračila nadomestila plače, ki je napotil delavce na začasno čakanje že pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo z dne 29.3.2020, za obdobje od 1. aprila 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

ZARADI ODREJENE KARANTENE

80%

V primeru odrejene karantene izplačano denarno nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo.

Prispevke za vsa socialna zavarovanja v celoti plačuje Republike Slovenija.

Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena karantena.

ZARADI VIŠJE SILE NE MOREJO OPRAVLJATI DELA

80%

Izplačano denarno nadomestilo plače iz strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

Delodajalci so za delavce oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja. Prispevke za vsa socialna zavarovanja v celoti plačuje Republike Slovenija.

Delodajalec lahko uveljavi pravico do povračila nadomestila plače, pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo z dne 29.3.2020, za obdobje od 1. aprila 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

Kaj še določa zakon glede pogojev za denarno nadomestilo?

V zvezi z uveljavljanjem te pravice zakon določa da:

· delodajalcu pripada denarno nadomestilo plače za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na ta dan dejansko delal;

· v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače;

· denarno nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji;

· Zavod RS za zaposlovanje bo o vlogi delodajalca odločal v roku osem dni s sklepom.

Izbruh epidemije

Izbruh okužbe z virusom SARS-CoV-2 je ogrozila in ohromila marsikaterega delodajalca, ki zaradi virusa delavcem začasno ne more zagotavljati dela. Zaradi ohranitve delovnih mest in delovanja podjetij je vlada sprejela najprej dne 13.3.2020 (en dan po razglasitvi epidemije, tj. 12.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih a področju plač in prispevkov, dne 29.3.2020 pa ga je dopolnila ozirom spremenila z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Interventni zakon ureja institut delnega povračila nadomestila plače, vendar le za čas izvajanja tega ukrepa - epidemije. V interventnem zakonu je ta ukrep predviden od 1. aprila 2020 do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja.