O-STA

Odpoved delovnega razmerja - kako postopati, ko je odpuščanje nuja?

Odpoved delovnega razmerja je tudi v trenutnih izrednih razmerah zadnji in skrajni ukrep, ki je na voljo delodajalcem, ki zaposlenim niso več zmožni zagotavljati dela pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Da bo odpuščanje delavcev zakonito, je potrebno upoštevati predpisane postopke in delavce seznaniti z njihovimi pravicami ob odpovedi. Kako pravilno izvesti odpoved delovnega razmerja iz poslovnega razloga in kakšne so obveznosti delodajalca v tem primeru, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Razlog za odpoved delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja je mogoče šele, ko so izčrpane druge možnosti. Priporočljivo je, da delodajalci z namenom ohranitve zaposlitve najprej pretehtajo ostale možnosti, kot sta:

· začasna napotitev na čakanje na delo doma,

· odreditev opravljanja drugega dela.

V primeru, ko delodajalec oceni, da delavcu v nobenem primeru ne bo mogel več zagotavljati dela, pa pride v poštev odpoved delovnega razmerja iz poslovnega razloga.

Za zakonito odpoved delovnega razmerja mora biti v prvi vrsti podan utemeljen razlog. Nezmožnost zagotavljanja dela delavcu pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi predstavlja poslovni razlog, zaradi katerega je delavcu mogoče redno odpovedati pogodbo. Ko sprejemate odločitve, vezane na odpoved delovnega razmerja, pravniki DATA svetujemo, da preučite tudi neutemeljene odpovedne razloge.

Odpoved delovnega razmerja ima predpisano vsebino in obliko

Odpoved delovnega razmerja mora biti obvezno izražena v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe obrazložiti dejanski razlog za odpoved. Delavca pa mora tudi obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah, ki jih ima iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

V odpovedi naj delodajalec delavca obvesti o pravici do izrabe preostanka letnega dopusta, odpovednem roku in odpravnini.

Da bo odpoved sestavljena v skladu z zakonom in bo vsebovala vse potrebne elemente, priporočamo, da delodajalec pripravo dokumentacije zaupa pravniku podjetja ali zunanjemu pravnemu strokovnjaku. Prav tako pravniki DATA opozarjajo na dosledno upoštevanje kategorij delavcev, ki uživajo posebno varstvo.

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Pripravljeno pisno odpoved pogodbe mora delodajalec vročiti delavcu osebno. Praviloma se odpoved vroča osebno v prostorih delodajalca, delavec pa jo je dolžan prevzeti. Če delavec odkloni vročitev odpovedi, se kljub temu šteje, da je bila vročitev opravljena.

Pri pripravi celotne dokumentacije vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Dokazno breme za vročitev je v tem primeru na strani delodajalca, zato je priporočljivo, da je ob vročitvi odpovedi prisotna vsaj še ena oseba kot priča.

Če delavcu odpovedi ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, se ta lahko pošlje po pošti po pravilih vročanja v pravdnem postopku (osebno vročanje) - kuverta obr. 0,42 - 3.

Redna odpoved delovnega razmerja in odpovedni rok

Zaradi redne odpovedi iz poslovnega razloga ima delavec pravico do odpovednega roka. Ta je odvisen od trajanja zaposlitve delavca pri delodajalcu. Odpovedni rok delavca znaša:

· do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,

· od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Pravica do odpravnine, ko vam je bila vročena odpoved delovnega razmerja

Če delodajalec odpove delavcu pogodbo iz poslovnega razloga, je dolžan temu izplačati tudi odpravnino, a le, če je delavec pri njem zaposlen več kot eno leto. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec v zadnjih treh mesecih preden mu je bila vročena odpoved delovnega razmerja. Delavcu pripada odpravnina v višini:

· 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

· 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

· 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Delavcu pripada odpravnina tudi, če je zaposlen za določen čas.

Obveščanje ZRSZ in odjava delavca iz zavarovanja

Ko je vročena odpoved delovnega razmerja je delodajalec dolžan o tem obvestiti tudi Zavod za zaposlovanje. Obveščanje poteka v elektronski obliki preko aplikacije eDor, ki je dostopna na povezavi https://www.zadelodajalce.si/

Ob izteku odpovednega roka mora delodajalec delavca tudi odjaviti iz obveznih socialnih zavarovanj. Odjavo opravi preko sistema eVEM z obrazcem M2 ali na najbližji VEM (SPOT) točki.