O-STA

Globe po novem Megazakonu Globe po novem "megazakonu

" so visoke, zato bodite pozorni na prekrške, ki jih opredeljuje zakon. Novi interventni "megazakon" namreč poleg ukrepov in ugodnosti za delodajalce, predpisuje tudi visoke kazni za kršitelje. Koliko znašajo kazni in kdo bo kaznovan, preverite v nadaljevanju.

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga "Megazakon", za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomočine bo potrebno in opozorimo na morebitne prekrške.

Koliko znašajo globe za delodajalce?

Delodajalci, ki bodo storili katerega izmed predpisanih prekrškov, bodo kaznovani. Predpisane globe so visoke in lahko znašajo od 3.000 do 20.000 evrov.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Katera dejanja so opredeljena kot prekrški, za katere so predpisane globe?

Zakon kot prekrške opredeljuje naslednja dejanja delodajalcev:

· neizplačilo nadomestila plače delavcem na čakanju oziroma delavcem, ki ne delajo zaradi višje sile,

· odreditev nadurnega dela delavcem, ki delajo, v času prejemanja povračila nadomestil plače,

· opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, da delodajalec delavca, ki je na čakanju, pozove nazaj na delo,

· opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile,

· onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora Zavodu za zaposlovanje,

· opustitev obveščanja Finančne uprave o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po novem zakonu.

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Kakšne globe pa so predpisane za manjše delodajalce in delodajalce posameznike?

Manjši delodajalci, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev, se za zgoraj omenjene prekrške kaznuje z globo od 1.500 do 8.000 evrov. Delodajalec posameznik pa se za prekršek kaznuje z globo v višini od 450 do 1.200 evrov.

Globe so predpisane tudi za odgovorne osebe delodajalca

V primerih, ko bo delodajalec kaznovan zaradi storitve prekrška po novem zakonu, bodo globe dolžne plačati tudi odgovorne osebe delodajalca. Za prekršek so predpisane globe v višini od 450 do 2.000 evrov.

Neposredni uporabniki proračuna - javni sektor

Interventni zakon določa tudi pravico do dodatka za zaposlene v javnem sektorju. Upravičenci so tisti zaposleni, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi epidemije.

V primerih, če bo navedeni dodatek zaposlenim izplačan v nasprotju z zakonom, bo z globo kaznovana odgovorna oseba delodajalca v javnem sektorju - uporabnika proračuna. Globa je določena v višini najmanj 1.100 evrov.