O-STA

Izvršba na plačo

Izvršba na plačo je ena izmed sredstev izvršbe na katerega lahko upnik poseže v primeru poplačila svoje terjatve. Zaradi obremenitve plače bo zaposleni prejel manjšo plačo in manjše dohodke, kot bi jih sicer za opravljeno delo. Ali je dovoljeno zarubiti za povračilo, stroške za prehrano in prevoz na delo, potne stroške in dnevnice, regres, odpravnino, jubilejno nagrado? Kako je v primeru izvršbe na plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

Delodajalci, imate dilemo kako se mora sklep o izvršbi izvrševati? Potem ta prispevek "izvršba na plačo" berete na pravi spletni strani. Na Dati d.o.o. vam pomagajo izkušeni pravniki, zato pokličite tel.: 01 / 6001 528 ali pa pišite na: pravnasluzba@data.si.

Zakon o in izvršbi in zavarovanju določa (ZIZ), da sodišče s sklepom o izvršbi na plačo zarubi določen del plače. Hkrati sodišče delodajalcu naloži, da mora po pravnomočnosti sklepa plačati upniku denarni znesek, za katere je dovolilo izvršbo. ZDavP-2 pa določa pravice in dolžnosti, omejitve in način v primeru, ko gre za izterjavo po sklepu o davčni izvršbi.

Ali je dovoljeno zarubiti za povračilo stroške za prehrano in prevoz na delo, potne stroške in dnevnice, regres, odpravnino, jubilejno nagrado?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je plača sestavljena iz:

- osnovne plače,

- dela plače za delovno uspešnost,

- dodatkov ter

- plačila za poslovno uspešnost, če je leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Po navedenem zakonu v plačilo ne spadajo povračila stroškov v zvezi z delom.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) pa določa, da se kot dohodek iz delovnega razmerja šteje zlasti:

- plača,

- nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo,

- regres za letni dopust,

- odpravnina ob upokojitvi,

- povračila stroškov v zvezi z delom,..

Torej ZDoh-2 določa, kaj so tisti dohodki iz delovnega razmerja, na katere je mogoče poseči. Upnik lahko tako poleg same plače poseže tudi na ostale prejemke, ki jih delavec prejema iz delovnega razmerja. In sicer na znesek, ki ga prejme za prehrano, znesek potnih stroškov, regres, ipd.

Kako je v primeru izvršbe na plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP- A (npr. krizni dodatek), razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Slednji zakon izvzetja iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe.

KW: Izvršba na plačo

Izvršba na plačo

Izvršba na plačo

je ena

izm

ed

sredstev

izvršbe

na katerega lahko

upnik poseže v primeru poplačila

svoje terjatve

.

Zaradi obremenitve plače bo zaposleni prejel manjšo plačo in manjše dohodke, kot bi

jih sicer za opravljeno delo

.

Ali je do

voljeno zarubiti

za

povračilo

,

stro

ške

za pr

ehrano

in prevoz na

delo, potne stroške

in dnevnic

e, regres

, odpravnino

, jubilej

no nagrado

? Kak

o je

v primeru izvršbe na

plačo

s prejemki, prejetimi na podlagi

I

nterventnega zakona

(ZIUZEOP

-

A

)

? Ali so izvz

e

ti iz izvršbe?

D

elodajalci,

imate dilemo

kako

se

mora sklep o

izvršbi izvrševati? Potem ta prispevek

"

izvršba

na

plačo

"

berete na pravi spletni strani. Na Dati d.o.o. vam pomagajo izkušeni p

ravniki, zato pokličite

tel.: 01 / 6001 528

ali pa pišite na:

pravnasluzba@data.si

.

Zakon o in izvršbi in zavarovanju določa (ZIZ), da sodišče s

sklepom o izvršbi na plačo zarubi določen

del plače

. Hkrati sodišče

delodajalcu

naloži

, da mora po pravnomočnosti sklepa plačati upniku

denarni znesek, za katere je dovolilo izvršbo.

ZDavP

-

2

p

a določa pravice in dolžnosti, omejitve in

način v primeru, ko gre za izterjavo po sklepu o davčni izvršbi

.

Ali je do

voljeno zarubiti

za

povračilo stro

ške

za pr

ehrano

in prevoz na delo, potne stroške

in

dnevnic

e, regres

, odpravnino

, jubilej

no nagrado

?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR

-

1) določa, da je plača sestavljena iz

:

-

osnovne plače,

-

del

a plače za delovno uspešnost,

-

dodatkov ter

-

plačila za poslovno uspešnost, če je leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Po navedenem zakonu v plačilo ne spadajo povračila stroškov v zvezi z delom.

Zakon

o dohodnini (ZDoh

-

2)

pa določa, da

se kot dohodek iz delovnega razmerja šteje zlasti

:

-

plača,

-

nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljen

o delo,

-

regres za

letni dopust

,

-

odpravnina ob upokojitvi,

-

povračila stroškov v zvezi z delom,..

Torej ZDoh

-

2 določa, kaj so tisti dohodki iz delovnega razmerja, na katere je mo

goče

poseči.

Upnik

lahko

tako

poleg same plače poseže tudi na ostale prejemke, ki jih del

ave

c prejema iz delovnega

razmerja. I

n sicer na znesek, ki ga prejme za prehrano, znesek potnih stroškov, regres, ipd.

Kak

o je

v primeru izvršbe na plačo

s prejemki, prejetimi na podlagi

I

nterventnega zakona

(ZIUZEOP

-

A

)

? Ali so izvz

e

ti iz izvršbe?

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP

-

A

(npr. krizni dodatek)

,

razen prejemkov, ki predstavljajo

nadomestilo plače,

so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju

(ZIZ). Slednj

i

zakon

izvzetja

iz izvršbe sicer ureja v 101

.

č

l

enu. Prav tako so ti prejem

ki izvzeti iz davčne izvršbe.

KW: Izvršba na plačo

Izvršba na plačo

Izvršba na plačo je ena izmed sredstev izvršbe na katerega lahko upnik poseže v primeru poplačila

svoje terjatve. Zaradi obremenitve plače bo zaposleni prejel manjšo plačo in manjše dohodke, kot bi

jih sicer za opravljeno delo. Ali je dovoljeno zarubiti za povračilo, stroške za prehrano in prevoz na

delo, potne stroške in dnevnice, regres, odpravnino, jubilejno nagrado? Kako je v primeru izvršbe na

plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

Delodajalci, imate dilemo kako se mora sklep o izvršbi izvrševati? Potem ta prispevek "izvršba na

plačo" berete na pravi spletni strani. Na Dati d.o.o. vam pomagajo izkušeni pravniki, zato pokličite

tel.: 01 / 6001 528 ali pa pišite na: pravnasluzba@data.si.

Zakon o in izvršbi in zavarovanju določa (ZIZ), da sodišče s sklepom o izvršbi na plačo zarubi določen

del plače. Hkrati sodišče delodajalcu naloži, da mora po pravnomočnosti sklepa plačati upniku

denarni znesek, za katere je dovolilo izvršbo. ZDavP-2 pa določa pravice in dolžnosti, omejitve in

način v primeru, ko gre za izterjavo po sklepu o davčni izvršbi.

Ali je dovoljeno zarubiti za povračilo stroške za prehrano in prevoz na delo, potne stroške in

dnevnice, regres, odpravnino, jubilejno nagrado?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je plača sestavljena iz:

- osnovne plače,

- dela plače za delovno uspešnost,

- dodatkov ter

- plačila za poslovno uspešnost, če je leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Po navedenem zakonu v plačilo ne spadajo povračila stroškov v zvezi z delom.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) pa določa, da se kot dohodek iz delovnega razmerja šteje zlasti:

- plača,

- nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo,

- regres za letni dopust,

- odpravnina ob upokojitvi,

- povračila stroškov v zvezi z delom,..

Torej ZDoh-2 določa, kaj so tisti dohodki iz delovnega razmerja, na katere je mogoče poseči. Upnik

lahko tako poleg same plače poseže tudi na ostale prejemke, ki jih delavec prejema iz delovnega

razmerja. In sicer na znesek, ki ga prejme za prehrano, znesek potnih stroškov, regres, ipd.

Kako je v primeru izvršbe na plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-

A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP- A (npr. krizni dodatek), razen prejemkov, ki predstavljajo

nadomestilo plače, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Slednji zakon izvzetja

iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe.