O-STA

Salonit Anhovo in njegovo verodostojno delovanje

Medije, novinarje in javnost obveščamo, da se v javnosti v zadnjem času pojavljajo podatki, ki so nerealni, neverodostojni in predstavljajo naše podjetje v nepravilni luči. Prosimo, da se tekom raziskav na temo podjetja Salonit Anhovo naslanjate na verodostojne podatke, ki pravilno in dejansko predstavljajo družbo.

Obstaja velik razkorak med stanjem, ki ga potrjujejo podatki in predstavljenim stanjem s strani nekaterih iniciativ, v danem trenutku imamo v mislih iniciativi, ki sta priredili današnjo novinarsko konferenco.

Prosimo, da nas obiščete v našem podjetju, kjer se boste lahko seznanili z vsemi podrobnostmi in se prepričali, kakšno je dejansko stanje podjetja Salonit Anhovo. Vse naše podlage so popolnoma preverljive s podatki, ki jih z veseljem delimo s svojimi obiskovalci.

Profesionalna in zasebna etika nam vsem narekuje, da v zvezi s pomembnim gospodarskim objektom kot Salonit Anhovo podajamo tako ožji kot širši skupnosti realne, relevantne in za te skupnosti pomembne podatke.

Nasprotno, nerelevantni in neverodostojni podatki, navedeni iz strani nekaterih civilnih iniciativ, povzročajo napetosti v lokalni skupnosti in v naši družbi, v času, ko želimo skupaj graditi tako gospodarski subjekt kot dobrobit kraja in vse doline.

Povzemamo relevantne podatke:

  1. Podatki in meritve kažejo, da je naše okolje dobro, nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je okolje onesnaženo.

  1. Podatki in meritve kažejo, da je kakovost zraka dobra, celo boljša kot v večini krajev po Sloveniji. Koncentracije delcev PM10 in drugih parametrov se gibljejo v okvirih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, kar je nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je kakovost zraka slaba.

  1. Podatki in meritve kažejo, da so tla enaka kot je naravno zaledje, nasprotno od trditev nekaterih civilnih iniciativ, da so tla onesnažena.

  1. Podatki in meritve kažejo, da je reka Soča čista reka in je tudi v tem geografskem delu dobre kakovosti, nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je reka Soča za pripravo pitne vode neustrezna.

  1. Podatki in meritve kažejo, da je kakovost pitne vode nadzorovana in ustrezna, nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je kakovost pitne vode slaba. Vodarna Močila že od leta 1977 dalje zagotavlja ustrezno pitno vodo za zaposlene in okoliško prebivalstvo. 7.4.2016 je bila na občini potrjena strategija zagotavljanja pitne vode, ki predvideva posodobitev vodarne. Strategijo so takratni svetniki podprli. Med odločevalci so bili tudi sedanji člani civilnih iniciativ.

Salonit Anhovo je na tem prostoru prisoten že skoraj sto let, od leta 1921. V tem času je deloval v treh državah, danes v Sloveniji, ki je del Evropske unije. Zgodovina je povezana z žalostno zgodbo uporabe azbesta, ki je bil prepovedan leta 1996, največje posledice čutijo prav zaposleni. Naša družba pomaga pri blaženju teh posledic preko različnih aktivnosti - bili smo iniciator pričetka odstranjevanja azbesta v državi republiki Sloveniji in sprejetja ustrezne zakonodaje, podpiramo Društvo obolelih zaradi azbesta, redno izplačujemo odškodnine obolelim, podpiramo raziskave, sodelujemo pri uvajanju varnih praks odstranjevanja azbesta ter intenzivno odstranjujemo preostale azbestne kritine. Hkrati smo vzporedno na poti uvajanja najmodernejših tehnologij, tako da se že sedaj uvrščamo med najmodernejše evropske cementarne z najnižjimi emisijami, zelo veliko energetsko učinkovitostjo ter zelo nizkim ogljičnim odtisom. Ob tem ves čas aktivno sodelujemo pri razvoju lokalne skupnosti, ki je za nas izjemnega pomena.

Prosimo vas, da za mnenja in informacije o družbi Salonit Anhovo prvenstveno naslavljate, v domačem in evropskem prostoru priznane strokovnjake, ter dobronamerne in izjemno aktivne skupnosti, kot na primer Društvo obolelih zaradi azbesta (OZA), športna društva, turistična društva, kulturna društva, predstavnike krajevnih skupnosti ter vsekakor občinski svet in županjo.

Pojasnila v zvezi s pripravo pitne vode

V nadaljevanju podajamo informacije v zvezi s pitno vodo in z dogajanjem povezanim z onesnaženjem pitne vode v vasi Anhovo v mesecu juliju.

Ponovno poudarjamo, da je bilo onesnaženje pitne vode 24. julija izključna posledica tehnične napake v podjetju Eternit Slovenija. V ničemer ni bilo povezano niti s sistemom priprave pitne vode, niti s sistemom hladilne vode v cementarni družbe Salonit Anhovo. Onesnaženje je zajelo nekaj hiš v naselja Anhovo, v vsem ostalem omrežju pa onesnaženja ni bilo. Vir onesnaženja je bil hitro odkrit in saniran tudi s pomočjo strokovnih sodelavcev podjetja Salonita Anhovo.

Vodarna Močila je bila zgrajena leta 1977 in takratni zaposleni so pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja za obratovanje. Vsa ta leta je bila vodarna Močila ustrezno vzdrževana in zagotavlja varno vodooskrbo tako zaposlenim, kot tudi občanom. V skladu z zakonodajo je sedaj priprava pitne vode v domeni občinske javne službe, v preteklosti pa je to izvajala družba Salonit Anhovo. Priprava pitne vode poteka po sistemu HACCP, s katerim je zagotovljena varna uporaba pitne vode kot živila. Ves čas potekajo analize pitne vode ter inšpekcijski nadzori.

Vodarna uporablja dva vodna vira in sicer primarno iz rova hidroelektrarne Plave in sekundarno iz vodnjaka vodnega korita reke Soče. Slednji se nahaja v bližini mostu pri aktualni cementarni, kjer se vodo črpa na globini približno treh metrov. Oba vodna vira sta kvalitetna in funkcionalna ter se uporabljata glede na razpoložljivost in trenutno kvaliteto vode. Z dvema viroma se zagotavlja neprekinjeno vodooskrbo.

Vodovod iz vodarne Močila do naselja Anhovo poteka mimo stare cementarne v Polju ter podjetja Eternit Slovenija. Vodovodne cevi so vgrajene v zavarovano betonsko kineto, to je pohoden hodnik z vgrajenimi cevovodi vode. Hodnik ščiti vgrajene cevi pred vsemi vplivi. Vzdrževalci in zaposleni iz Režijskega obrata pri vzdrževalnih ali drugih delih, npr. v primeru puščanja, lahko vstopajo v ta hodnik.

Celoten sistem hladilne vode nove cementarne, ki leži bolj severno, ter deževnice (meteorne vode) je urejen na način, da je vodotok zaščiten pred onesnaženjem s sistemom lovilcev olj in z drugimi tehničnimi ukrepi. Uvedeni so postopki v primeru nastanka izrednih razmer, npr. razlitij olja. Lokacija in izvedba črpanja vode iz reke Soče, pa tudi vmesni bazen načrpane vode, preprečujejo kakršenkoli vdor olja v sistem priprave pitne vode.

Navedene informacije so preverljive s podatki, ki jih lahko potrdi tudi javna služba Občine Kanal ob Soči. S tem zanikamo neverodostojne navedbe na letaku iniciative Danes z dne 2.10.2020.

SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, tel.: 05/ 39 21 211

Informacije: tel.: 05/ 39 21 248, e-pošta: peter.korenjak@salonit.si