O-STA

Delničarji Gorenjske banke sprejeli vse predlagane dokumente

Delničarji Gorenjske banke so se 10. maja 2001 zbrali v Kranju na 13. skupščini Gorenjske banke. Na njej so sprejeli letno poročilo o poslovanju v preteklem letu, predlagano poslovno politiko za letošnje leto in predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja banke za leto 2001. Skupščine se je udeleležila velika večina delničarjev, ki so potrdili, da je banka v letu 2000 poslovala uspešno. Delničarjem bo izplačana dividenda v višini 2.100 tolarjev na delnico.

Banka je v letu 2000 ustvarila bruto dobiček v višini 2,2 milijard tolarjev, kar je 10,6% več kot v preteklem letu. Donos na kapital pred obdavčitvijo je znašal 10,02%. Na skupščini je bil potrjen predlog o razdelitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let in sicer 651,6 miljonov tolarjev za dividende, ki bodo izplačane v 30 dneh po skupščini, in 7,5 milijonov tolarjev za udeleležbo članov nadzornega sveta na dobičku. Dividenda na delnico znaša 2.100 tolarjev.

Bilančno vsoto je banka povečala za 22% in je konec leta 2000 znašala 159 milijard tolarjev. Tako kot že več let zapored je pri večini bilančnih postavk dosegla nadpovprečno rast in pri tem ohranila doseženo varnost, likvidnost in rentabilnost poslovanja. Po intenziteti in vplivu na spremembe v bilanci banke izstopajo nebančni sektorji. Na računih občanov je bilo konec leta 24 % več, na računih pravnih oseb pa 21% več sredstev kot leto prej. Zbrana sredstva je banka usmerjala v naložbe občanom, ki so se povečale za 13% in v naložbe pravnim osebam, ki so se povečale za 22%.

Gorenjska banka je racionalna in varna banka. Operativne stroške na povprečno aktivo je znižala z 2,7% na 2,5%. Dober finančni rezultat ji je omogočil, da je oblikovala za 68% več neto popravkov in rezervacij kot v letu 1999. Njena kapitalska ustreznost ostaja visoko nad predpisanim koeficientom.

Banka je bila uspešna tudi pri opravljanju plačilnega prometa s tujino, saj je obseg povečala za 15 %. Na področju opravljanja domačega plačilnega prometa poteka intenziven prehod računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet v banko.

Banka je na področju tržnih poti izpopolnila elektronsko poslovanje. Po elekronski poti tako lahko poslujejo pravne osebe, od februarja 2001 pa tudi občani in samostojni podjetniki. Storitve elektronskega bančništva so razpoznavne pod imenom LINK.

Revizijo poslovanja za leto 2000 je opravil pooblaščeni revizor PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana, ki ni ugotovil nobenih pomanjkljivosti ter izdal pozitivno mnenje brez pridržkov. Tudi za revizijo poslovanja za leto 2001 je skupščina imenovala istega revizorja.

Temeljnih ciljev poslovne politike za leto 2001 banka ni spreminjala. Tudi v prihodnje načrtuje zmerno in stabilno rast poslovanja na vseh poslovnih področjih. Temeljila bo predvsem na novih priložnostih, ki jih bankam ponujajo številne spremembe v zakonodaji in seveda tudi v tržnih razmerah. Dosledno opravljanje storitev na področju domačega plačilnega prometa pravnih oseb in ponudba varčevalnih produktov v povezavi s pokojninsko reformo sta prav gotovo med njimi. Osrednje pozornosti bodo še naprej deležni posodobitev informacijske podpore, povečevanje produktivnosti, zniževanje stroškov in obvladovanje rizikov.