O-STA

Dodatno število obveznic Slovenske odškodninske družbe d.d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 5. oktobra 2001 sprejela odločbo o sprejemu dodatnih 2.000.000 navadnih obveznic na prinosnika, s skupno oznako SOS2, v skupni nominalni vrednosti 200.000.000 DEM izdajatelja SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d., v prosti trg.

Od 8. oktobra 2001 je torej v prosti trg sprejetih skupno 7.000.000 obveznic SOS2, v skupni nominalni vrednosti 700.000.000 DEM .