O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami KOVINOTEHNE, d. d., Celje

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 23. oktobra 2001 sprejela odločbo, da se s 24. oktobrom 2001 začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako KOVR izdajatelja Kovinotehna, d. d., Celje, Mariborska 7, ki so uvrščene v borzno kotacijo, zaradi varstva interesov investitorjev.

Skupščina delničarjev izdajatelja je na skupščini 5. julija 2001, z 99,9 % večino sprejela sklep o vključitvi izdajatelja v glavno družbo Merkur, d. d., Kranj. Navedeni sklep je bil 17. oktobra 2001 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, z dnem njegove pravnomočnosti pa bodo vse delnice, ki niso v rokah družbe Merkur d. d., prešle v njeno last. Izstopajočim delničarjem bo izplačana odpravnina skladno s sprejetim menjalnim razmerjem.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev je zaradi zagotovitve pogojev za izvedbo postopka vključitve izdajatelja v centralnem registru KDD, uprava borze skladno s 153. členom Pravil sprejela odločbo, da se trgovanje z delnicami KOVR s 24. oktobrom 2001 začasno zaustavi.