O-STA

NAMA, d. d., Ljubljana - začasna zaustavitev trgovanja z delnicami NALG

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je dne 26.10.2001 sprejela odločbo, da se z dnem 26.10.2001 začasno zaustavi trgovanje z rednimi imenskimi delnicami z oznako NALG izdajatelja Nama, d. d., Ljubljana, Tomšičeva 1, ki so uvrščene na prosti trg.

Skupščina delničarjev izdajatelja je na skupščini dne 28.8.2001 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z združevanjem delnic tako, da se štiri obstoječe imenske delnice z nominalno vrednostjo 1000 SIT zamenja za 3 nove navadne imenske delnice nominalne vrednosti 1000 SIT. Delničarjem pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 1000 SIT, ki se bo opravilo z izročitvijo ustreznega števila obveznic izdajatelja. Navedena sklepa sta bila dne 27.9.2001 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter obvestila izdajatelja z dne 25.10.2001 o vložitvi ustreznega naloga pri Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana (KDD), je zaradi zagotovitve pogojev za izvedbo postopka sprememb v centralnem registru KDD, uprava borze skladno s 153. členom Pravil sprejela odločbo, da se trgovanje z delnicami NALG z dnem 26.10.2001 začasno zaustavi.