O-STA

Sprejem trimesečnih zakladnih menic 42. izdaje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze d.d. Ljubljana je dne 26. oktobra 2001 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo trimesečne zakladne menice na ime 42. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 4.200.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne 25. oktobra 2001. Dospelost trimesečnih zakladnih menic je 24. januar 2002. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je TZ42, ISIN koda je SI000990112 3. Prvi dan trgovanja prek BTS je petek, 2. november 2001.


Temeljni podatki o izdajatelju in emisiji:

·Izdajatelj je izdal zakladne menice skladno s Sklepom Ministrstva za finance o izdaji zakladnih menic (Ur.l.RS, št. 36/00).
·Izdajatelj je prodal dvainštirideseto serijo zakladnih menic preko avkcije dne 23.10.2001 sedmim pooblaščenim vpisnikom (Abanka, d.d., Ljubljana, Nova kreditna banka Maribor, d.d., Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, SKB banka, d.d., Ljubljana, Factor banka d.d., Bank Austria d.d. in Banka Vipa d.d.).
·Za izplačilo vseh obveznosti iz naslova zakladnih menic jamči Republika Slovenija.
·Zakladne menice ne vsebujejo klavzule o pravici do predčasne vnovčitve in pravici do odkupa pred dospelostjo.
·Skupna nominalna vrednost izdaje je 4.200.000.000,00 SIT, zakladne menice se glasijo na ime.
·Na podlagi sprejete cene zakladnih menic na avkciji znaša letna obrestna mera za vpisane zakladne menice 10,66%.
·Način izračuna obresti je dekurziven z uporabo navadnega obrestnega računa, obresti se ob izdaji zakladne menice odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti zakladne menice.
·Obresti in glavnica bodo v celoti izplačane ob dospelosti zakladne menice v višini nominalne vrednosti zakladne menice.
·En lot je apoen 10.000 SIT, minimalna količina za trgovanje na BTS je en lot.
·Tečaj zakladnih menic bo izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladnih menic.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.