O-STA

Sprejem obveznic NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d. d. Ljubljana je 29. oktobra 2001 sprejel odločbo o sprejemu obveznic na ime NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. z oznakama KBM3 in KBM4 v borzno kotacijo.

Datum začetka trgovanja bo določen naknadno, po izpolnitvi pogojev za trgovanje v okviru borzne kotacije s strani izdajatelja.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za uvrstitev obveznic v borzno kotacijo.

Podatki o obveznicah:
- z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD so bile obveznice dne 31.7.2001 izdane v nematerializirani obliki;
- za plačilo obveznosti iz obveznic jamči banka z vsem svojim premoženjem, dodatno obveznice niso zavarovane;
- obveznice ne vsebujejo pravice izdajatelja do odpoklica pred dospelostjo in pravice kupca do predčasnega vnovčenja svoje terjatve;
- obresti se izplačujejo enkrat letno ob zapadlosti kupona (1.4.), zadnje obrestovano obdobje je polletno od 1.4.2006 do dokončne dospelosti obveznice 2.10.2006, glavnica se izplača skupaj z zadnjim kuponom;
- obveznici dospeta dne 2.10.2006, prvi kupon zapade v plačilo 1.4.2002, zadnji pa 2.10.2006;

KBM3:
- skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 2.000.000.000 SIT;
- obrestna mera je sestavljena iz 5,8% realne obrestne mere in revalorizacije (TOM);
- en lot je apoen 100.000 SIT, min. količina za trgovanje na BIS je en lot, skrajšana oznaka je KBM3.

KMB4:
- skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 9.000.000 EUR;
- obrestna mera znaša 6%;
- en lot je apoen 500 EUR, min. količina za trgovanje na BIS je en lot, skrajšana oznaka je KBM4.