O-STA

SKB BANKA d.d. – razširitev kotacije delnic SKBB

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na Ljubljansko borzo je dne 4.12.2001 sprejel odločbo, da se z dnem 6.12.2001 razširi borzna kotacija z 3.899.902 delnicami v skupni nominalni vrednosti 3.899.902.000 SIT s skrajšano skupno oznako SKBB izdajatelja SKB BANKA d.d., ki jih je banka izdala na podlagi sklepa uprave o povečanju osnovnega kapitala skladno s 34.členom statuta izdajatelja (odobreni kapital).

Z dnem 6.12.2001 bo v borzno kotacijo skupno sprejetih 12.649.200 navadnih delnic SKB BANKE d.d. s skupno oznako SKBB.