O-STA

Po seji nadzornega sveta Gorenjske banke: Delničarjem Gorenjske banke vmesna dividenda

Delničarji Gorenjske banke, ki so bili kot lastniki delnic s pravico do dividende v delniško knjigo vpisani na dan 17. marca 2010, bodo 24. marca 2010 prejeli vmesno dividendo v bruto znesku 40 evrov po delnici. Neto vrednost dividende znaša 32 evrov po delnici - toliko prejmejo delničarji - fizične osebe.

Izplačilo vmesnih dividend omogočajo dobri poslovni rezultati Gorenjske banke v letu 2009, višina ustvarjenega čistega dobička in bilančnega dobička ter visoka kapitalska ustreznost banke. Nadzorni svet Gorenjske banke je zato skladno s statutom banke in z 232. členom ZGD potrdil predlog uprave, po katerem bo banka izplačilu vmesnih dividend namenila 12.228.040 evrov. Dividenda v bruto znesku 40 evrov po delnici oziroma v neto znesku 32 evrov po delnici za delničarje - fizične osebe, bo delničarjem, ki bodo 17. 03. 2010 vpisani v delniško knjigo, na račune izplačana 24. marca 2010. Gorenjska banka v svoji politiki dividend predvideva zagotavljanje dolgoročno stabilne dividende, kar ji kontinuirano doseganje dobrih poslovnih rezultatov tudi omogoča. Ti so bili v letu 2009 ponovno nadpovprečni, odražajo pa se tako v nadpovrečni donosnosti na kapital in na aktivo, kot v dobrem obvladovanju vseh vrst tveganj, ki jim je banka izpostavljena.