O-STA

NIKA, Investiranje in razvoj, d. d., Brežice - začasna zaustavitev trgovanja z delnicami NIKA

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 10. decembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem začasno zaustavi trgovanje z rednimi prinosniškimi delnicami z oznako NIKA izdajatelja NIKA, Investiranje in razvoj, d. d., Brežice, Trg izgnancev 1a, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Izdajatelj je oktobra 2000 z upniki sklenil prisilno poravnavo, s čimer sta postala veljavna tudi sklepa z 9. redne skupščine delničarjev izdajatelja o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z združitvijo 5 rednih delnic NIKA z nominalno vrednostjo 1000 SIT v eno novo redno delnico z nominalo 1000 SIT ter o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki upnikov, ki so svoje terjatve v postopku prisilne poravnave konvertirali v kapital družbe.

Na podlagi obvestila izdajatelja o vložitvi ustreznega naloga pri Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana (KDD), je zaradi zagotovitve pogojev za izvedbo postopka sprememb v centralnem registru KDD, uprava borze skladno s 153. členom Pravil sprejela odločbo, da se trgovanje z delnicami NIKA z 12. decembrom 2001 začasno zaustavi.