O-STA

S centralnim informacijskim sistemom do učinkovite sledljivosti

Podjetje Kopa je v 8 slovenskih klavnicah uvedlo informacijski sistem, s pomočjo katerega je moč slediti poreklo govedi in govejega mesa

Zaradi pojava bolezni BSE je Evropska unija leta 1997 sprejela uredbo o označevanju in registriranju govedi ter označevanju govejega mesa in mesnih izdelkov. Namen uredbe je bil vzpostaviti evidenco nad celotno populacijo govedi, s sistemom sledljivosti porekla pa zagotoviti, da lahko potrošnik pri nakupu mesa za vsak kos posebej preveri poreklo živali (kmetijo, pitališče). V novembru 1999 sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo odobrila in sofinancirala projekt »Sledljivost porekla govejega mesa od klavne linije do potrošnika«, slovenjgraško podjetje Kopa pa se je v projekt vključilo z izdelavo informacijskega sistema (aplikacije).

Aplikacija za spremljanje porekla govedi temelji na najnovejših odprtih industrijskih standardih ter tako izkorišča vse dane možnosti, ki jih ti standardi nudijo. Trendu razvoja objektno grajenih aplikacij so prisluhnili tudi v Kopi in tako celotno aplikacijo razvili v Javi, vsi zajeti podatki pa se hranijo v podatkovni bazi Oracle. V želji po čim enostavnejši uporabi aplikacije so morali povezati kar precej različnih elementov, ki se pojavljajo pri delu uporabnikov – samodejno zajemanje podatkov s tehtnice, branje črtne kode iz potnih listov ter ušesnih številk živali s pomočjo čitalcev črtne kode, s čimer se precej zmanjša dejavnik človeške napake. Po zaključeni ocenitvi živali se natisne etiketa, na kateri so zajeti podatki o živali, v njej pa je vključena tudi črtna koda, ki se uporablja v nadaljnjih postopkih obdelave mesa. Verodostojnost podatkov o živali in rejcu se preverja v centralni podatkovni bazi, ki je v pristojnosti Službe za identifikacijo in registracijo (SIR). Ta podatkovna baza se nahaja na strežnikih Centra vlade za informatiko (CVI), do nje pa se dostopa preko interneta. Izmenjava podatkov teče takoj na zahtevo uporabnika po varnih povezavah, preverjanje podatkov v centralni podatkovni bazi pa se izvaja s pomočjo XML standarda.

V projekt se je v začetku leta 2000 vključilo tudi Gospodarsko interesno združenje Meso in izdelki kot organizator in usklajevalec pri informiranju njegovih članov pri nabavi in vzpostavitvi sistemov za sledljivost govejega mesa. Zaradi dobrega sodelovanja je sistem sledljivosti že uspešno uveden v 4 klavnicah (Jurmes, Košaki, Kraljeve mesnine in MIP), v fazi uvajanja pa je še v Celjskih mesninah, Kmečki zadrugi Sevnica, Meso Kamnik in Pomurki.

O podjetju Kopa d.d.

KOPA, računalniški inženiring, d.d. postavlja kompletne rešitve računalniško podprtih informacijskih sistemov z uporabo najnovejših dosežkov razvoja računalniške tehnologije na področju strojne opreme, sistemske in aplikativne programske opreme ter računalniških omrežij. Ponudba zajema rešitve na ključ, ki vsebujejo vse faze uvajanja računalniško podprtih informacijskih sistemov, od idejnega projekta do končne realizacije in posebne rešitve, ki jih izdelajo na željo uporabnikov.