O-STA

Šestmesečne zakladne menice 14.izdaje - sprejem v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 4. januarja 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo šestmesečne zakladne menice na ime 14. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 2.600.000.000 SIT.


Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne 28. december 2001. Dospelost šestmesečnih zakladnih menic je 27. junij 2002.

Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je SZ14, ISIN koda je SI 000990124 8. Prvi dan trgovanja prek BTS bo v sredo, 9. januarja 2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.