O-STA

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo

V kolikor ste zaposleni ali upokojeni in želite opravljati delo, s katerim mesečno ne zaslužite več kot 597,43 EUR (minimalna letna plača v RS iz preteklega leta), lahko namesto registracije s.p. priglasite na vašo Upravno enoto 'osebno dopolnilno delo', pri katerem boste obdavčeni po dohodninski lestvici (z uveljavljanjem 10% normiranih stroškov in dejanskih stroškov prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev). Kot osebno dopolnilno delo ne morete opravljati vseh želenih storitev ali dela, ampak le določena. Preverite katera dela lahko opravljate v nadaljevanju.

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno mnenje po določbi 15. člena obrtnega zakona (UL RS, št. 50/94).

Osebno dopolnilno delo se lahko opravlja pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v RS iz preteklega leta, in če so določena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del.

Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo:

A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;

2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;

3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;

4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;

5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;

6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.


B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov:

 1. glina in keramika;
 2. steklo;
 3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;
 4. šibje, ličje, trsje, slama;
 5. les;
 6. živila;
 7. vosek;
 8. naravno usnje;
 9. kovina;
 10. kamen.

Kako in komu priglasiti osebno dopolnilno delo?

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora opravljanje le-tega pred pričetkom priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno bivališče. Upravna enota vpiše posameznika v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo v roku največ 8 dni po prejemu popolne priglasitve. Popolna priglasitev vsebuje ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega bivališča, EMŠO; davčno številko in opis dela, ki ga bo opravljal kot osebno dopolnilno delo.

Poročanje

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora davčnemu uradu trimesečno do 10. dne v mesecu dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle 3 mesece, na določenem obrazcu. V podatkih o doseženem prihodku morajo biti navedeni skupni znesek doseženega prihodka ter posamezni zneski in številke in datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljeno osebno dopolnilno delo. Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • zaporedno številko
 • priimek in ime ter prebivališče in davčno številko izdajatelja
 • kraj in datum izdaje
 • specifikacijo opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga ali proizvodov in storitev z mersko enoto in ceno.

Spremembe

Vse spremembe glede opravljanja osebnega dopolnilnega dela, ki vključujejo tudi spremembe osebnih podatkov ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela, se opravi na isti način kot priglasitev.

Izbris iz seznama

Upravna enota izbriše posameznika iz seznama zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, če ne izpolnjuje več pogoja omejitve letnega prihodka za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, če pravočasno ne dostavi podatkov davčnemu uradu ali, če ne opravlja več osebnega dopolnilnega dela.

Upravna enota obvesti osebo, ki je opravljala osebno dopolnilno delo o izbrisu iz seznama zavezancev v roku 8 dni od prejema obvestila davčnega urada oziroma od priglasitve prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.


Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela

To delo je obdavčeno po dohodninski lestvici z uveljavljanjem 10% normiranih stroškov in lahko uveljavljajo še dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev.

Kateri Zakon ureja osebno dopolnilno delo?

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del