O-STA

Trimesečne zakladne menice 44. izdaje - sprejem v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 4. januarja 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo trimesečne zakladne menice na ime 44. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 4.400.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne 28. decembra 2001. Dospelost trimesečnih zakladnih menic je 28. marec 2002. Prvi dan trgovanja prek BTS je sreda, 9. januar 2002.

Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je TZ44, ISIN koda je SI 000990125 5. Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.