O-STA

Probanka je v letu 2001 presegla pričaovanja

PROBANKA je kot finančna skupina v 2001. letu še utrdila tržni položaj na slovenskem finančnem in kapitalskem trgu ter z notranjimi izboljšavami organizacije poslovanja ponovno dvignila kvaliteto bančnih in obbančnih storitev za svoje komitente.

Poslovanje PROBANKE je v preteklem letu precej preseglo načrtovani obseg poslovanja, hkrati pa tudi omogočilo, da je PROBANKA ustvarila načrtovani rezultat poslovanja, ki ga pričakujejo delničarji PROBANKE.

Banka je v preteklem letu uspešno izpeljala projekt uvedbe domačega plačilnega prometa in z direktnim pristopom do svojih komitentov dosegla 95% pokritost poslovanja z elektronsko komunikacijo. Trenutno opravlja domači plačilni promet za 490 komitentov. Kompletno informacijsko prenovo je izpeljala tudi za mednarodno poslovanje, s 1.1.2002 pa brez zastojev prešla na mednarodno poslovanje tudi v evru.

"Na področju prebivalstva smo se konec prejšnjega leta ukvarjali z največkrat izrečeno besedo EVRO. Opravili smo vse aktivnosti, da smo komitentom “starih” valut Evropske unije omogočili spremembo v evre. Na področju kartičnega poslovanja smo za našo Maestro debetno kartico pridobili mednarodni status. To pomeni, da jo lahko naši komitenti uporabljajo povsod po svetu, tako za dvigovanje gotovine na bankomatih, kakor tudi za plačevanje blaga in storitev. Za letošnje leto se pripravljamo na prenovo v poslovanju s prebivalstvom, saj bodo tudi fizične osebe prešle na transakcijski račun, kakor smo to že izpeljali s pravnimi osebami," je poudarila mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke, d.d.

Eden izmed ključnih projektov preteklega leta je tudi ustanovitev in vzpostavitev delovanja vzajemnega pokojninskega sklada DELTA, ki je od oktobra aktiven in je v upravljanju banke. Pokojninski sklad pomeni še dodatno obliko premoženja v upravljanju finančne skupine, ki opravlja to dejavnost že od 1994. leta, ko je ustanovila vzajemni sklad ALFA, katerega povprečna letna donosnost v zadnjih petih letih je znašala 23,5%, v 2001. letu pa celo 24,2 odstotka.

V preteklem letu je bilo na kapitalskem trgu zaznati bolj dinamično delovanje, ki je bilo povezano z zaključkom privatizacijskih procesov z zamenjavo certifikatov za delnice in z nadaljnjimi spremembami v lastniški strukturi podjetij. V to poslovanje se je, v skladu z načrtovanimi usmeritvami na področju investicijskega bančništva, intenzivno vključila z novimi produkti in storitvami tudi PROBANKA, ki je s 54 milijard tolarjev borznega prometa v preteklem letu dosegla TRETJE MESTO med člani na Ljubljanski borzi, kar pomeni 7,7 odstotni tržni delež.

PROBANKA bo tudi v letošnjem letu nadaljevala uresničevanje začrtane strategije, ki poudarja predvsem letno rast za petino, devet odstotno donosnost kapitala, relativno zniževanje stroškov in čim bolj optimalno upravljanje s tveganji. Takšne rezultate bomo uresničevali z razširjanjem kroga primarnih komitentov, z dopolnjevanjem specifičnih produktov in storitev, ki bodo zadovoljevali prepoznane potrebe komitentov ter z dodatnim funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih za uresničevanje teh nalog.